Salı , Ocak 26 2021
Tus ile ilgili kategori harici tum tum paylasimlari bu baslik altinda yapabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı

biyokimya 2 soru cevap

 #2576551  gönderen drchem
 30.08.2013 - 16:29:14
AMİNO ASİTLER, PROTEİNLER ve ENZİMLER


1. Aşağıdakilerden hangisi dikarboksilik amino asittir? (Eylül 87)
a. Aspartik asit
b. Triptofan
c. Arginin
d. Prolin
e. Fenilalanin

2. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? (Eylül 87)
a. Histidin
b. Arginin
c. Prolin
d. Triptofan
e. Serin

3. Enzimler için hangisi yanlıştır? (Nisan 88)
a. Tepkimeden değişmeden çıkarlar
b. Denge sabitini değiştirmezler
c. Tepkimenin denge varış hızını arttırırlar
d. Protein yapısındadır
e. Tüm enzimler proenzim olarak sentezlenir ve proteazlarla aktif hale getirilir

4. Proteinin tersiyer yapısındaki bağlardan hangisi koparılırsa protein tam denatüre olur? (Eylül 88)
a. İyonik bağlar
b. Sülfidril bağları
c. Hidrojen bağları
d. Peptid bağları
e. Hidrofobik bağlar

5. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyinin artması prostat kanseri teşhisinde önem taşır? (Nisan 89)
a. Asit fosfataz
b. 5’-Nükleotidaz
c. Alkalen fosfataz
d. Kreatin kinaz
e. Glutamat dehidrogenaz


6. Elektron transport zincirine H+ iyonu taşıyan koenzim hangisidir? (Eylül 89)
a. NAD+
b. Sitokrom c
c. Sitokrom b
d. Lipoik asit
e. Koenzim Q

7. X  T  U  Y  Z Bu metabolik yolda X ile gösterilen allosterik enzim genellikle hangi bileşikte inhibe edilir? (Eylül 89)
a. T b. U c. V d. Y e. Z

8. Eritrositlerde O2 dissosiasyon eğrisinin sağa kaymasında rolü olan aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 90)
a. Alfa-gliserofosfat
b. 2,3-difosfogliserat
c. ATP
d. cAMP
e. Glukoz 6-fosfat

9. Desmosin bağlarında bir araya gelerek köprü oluşturan amino asit hangisidir? (Nisan 90)
a. Triptofan
b. Lizin
c. Sistein
d. Alanin
e. Fenilalanin

10. İdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? (Eylül 90)
a. Kollajen b. Fibrin c. Elastin d. Keratin e. Hyaluronik asit

11. Asit-baz mekanizmasını düzenleyen enzim hangisidir? (Eylül 92)
a. Karboksilaz
b. Karbonik anhidraz
c. Asit fosfataz
d. Alkalen fosfataz
e. Hidroklorik asit

12. Hiperoksalüride oksalatın endojen kaynağı hangisidir? (Eylül 93)
a. Serin
b. Histidin
c. Lösin
d. Valin
e. Glisin

13. Osteoblastik aktivitesi artmış olan çocukta kolelitiazisin ayırıcı tanısı için aşağıdakilerden hangisine bakılır? (Eylül 93)
a. Alkalen fosfataz
b. Amilaz
c. SGOT
d. SGPT
e. 5’-nükleotidaz

14. Kalpte bol bulunduğu halde miyokard infarktüsünde yükselmeyen enzim hangisidir? (Eylül 93)
a. CPK
b. LDH
c. İzositrat dehidrogenaz
d. Aldolaz
e. AST

15. Primer karaciğer hastalıklarında LDH izoenzimlerinden hangisi kanda artar? (Nisan 94)
a. LDH1
b. LDH2
c. LDH3
d. LDH4
e. LDH5

16. Aşağıdakilerden hangisi optimum düşük pH’da etkili olur? (Nisan 95)
a. Tripsin
b. Sekretin
c. Lipaz
d. Pepsin
e. Kimotripsin

17. Kas dokusunda oksijeni depolayan protein aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 95)
a. Hemoglobin
b. Miyozin
c. Aktin
d. Miyoglobin
e. Troponin

18. Hangisi hemoglobinin özelliği değildir? (Eylül 95)
a. Oksijen taşıması
b. Dört adet polipeptid zincir içermesi
c. Allosterik özellik taşıyan bir protein olması
d. Oksihemoglobin eğrisinin hiperbolik olması
e. Miyoglobine göre oksijene afinitesinin az olması

19. Bakır metabolizması bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde görülür? (Eylül 95)
a. Osteogenezis imperfekta
b. Ehler Danlos tip I
c. Ehler Danlos tip II
d. Marfan sendromu
e. Menkes hastalığı

20. Aşağıdakilerden hangisi deoksi formunda olduğu zaman polimerize hale gelerek agregasyona neden olur? (Nisan 96)
a. HbF
b. HbA1c
c. HbS
d. HbM
e. HbA2

21. Aşağıdaki enzimlerden hangisi özellikle akut pankreatitte belirgin bir artış gösterir? (Eylül 96)
a. Laktat dehidrogenaz
b. -amilaz
c. AST
d. Kreatin kinaz
e. Alkalen fosfataz

22. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında selenyum bulunur? (Eylül 96)
a. Katalaz
b. Süperoksid dismutaz
c. Süksinat dehidrogenaz
d. Glutatyon peroksidaz
e. NADH dehidrogenaz


23. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2’ye olan afinitesini etkileyen faktörlerden değildir? (Eylül 97)
a. pH
b. 3-fosfogliserat
c. pCO2
d. pO2
e. 2,3-difosfogliserat

24. Menkes sendromunda aşağıdakilerden hangisinin metabolizmasında bozukluk gözlenir? (Eylül 97)
a. Demir
b. Selenyum
c. Krom
d. Bakır
e. Çinko

25. Kollajen sentezinde prolinden hidroksiprolin oluşumunda görev alan vitamin hangisidir? (Nisan 98)
a. Piridoksin
b. Tiamin pirofosfat
c. Pantotenik asit
d. Askorbik asit
e. Folik asit

26. Kollajende çapraz bağlar yapan lizil oksidaz için kofaktör olan hangisidir? (Nisan 99)
a. Fe
b. Zn
c. Cu
d. Ca
e. Mn

27. Hemoglobinin taşıdığı O2’yi dokulara bırakmasında rol oynayan bileşik hangisidir? (Nisan 99)
a. Piruvat
b. Glukoz
c. 2,3-bifosfogliserat
d. 1,3-bifosfogliserat
e. ATP

28. Amino asitlerden hangisinin R grubu fizyolojik pH’da tampon görevi görür? (Eylül 99)
a. Glisin
b. Histidin
c. Triptofan
d. Lizin
e. Alanin

Cevap B
29. En önemli plazma tampon sistemi hangisidir? (Nisan 2000)
a. Organik fosfat
b. İnorganik fosfat
c. Protein
d. Bikarbonat / Karbonik asit
e. Hemoglobin

Cevap D
30. Hemoglobin yapısında bulunup kan pH’sı regülasyonunda önemli olan amino asit hangisidir? (Eylül 2000)

a. Glisin b. Alanin c. Histidin d. Valin e. Lösin

Cevap C

31. Kollajen çapraz bağlanmasında önemli olan amino asit hangisidir? (Eylül 2000)

a. Alanin b. Lizin c. Glutamin d. Arginin e. Serin

Cevap B

CEVAPLAR

1. A; 2. C; 3. E; 4. C; 5. A; 6. A; 7.E; 8. B; 9. D; 10.A; 11. B; 12. E; 13. E; 14. C; 15. C; 16. D; 17. D; 18. D; 19. E; 20. C; 21. B; 22. D; 23. B; 24. D; 25. D; 26. C; 27. C; 28. B; 29. D; 30. C; 31. B;


OKSİDATİF FOSFORİLASYON İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TUS SORULARI


1. Elektron transport zincirinde hangi basamakta ikinci ATP sentezi olur? (Nisan 88)
a. NAD
b. Sitokrom b-c1
c. Sitokrom c
d. Sitokrom a3
e. Koenzim Q

2. Hangi bileşiğin fosfat bağı ADP’den ATP sentezletmeye yetmez? (Eylül 88)
a. 1,3-Difosfogliserat
b. Kreatin fosfat
c. Asetil fosfat
d. Fosfoenolpiruvat
e. Arginin fosfat

3. Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? (Nisan 91)
a. Pentoz fosfat yolu
b. Heksoz monofosfat şantı
c. Üronik asit siklusu
d. Üre siklusu
e. Krebs siklusu

4. Oksidasyon-fosforilasyon bağlantısını bozan ajan aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 96)
a. Oligomisin
b. Dimerkaprol
c. Rotenon
d. Antimisin A
e. Dinitrofenol

5. Bir hücrenin mitokondrisinde ATP/ADP ve NADH/NAD+ oranları çok ise hangisi beklenmez? (Nisan 97)
a. Elektronların oksijene akışının hızlanması
b. Oksidatif fosforilasyon hızının azalması
c. İzositrat dehidrogenaz aktivitesinin azalması
d. Asetil KoA oksidasyonunun azalması
e. Sitoplazmaya sitrat taşınmasının azalması

6. İzositrattan sağlanan elektronlar mitokondride elektron transfer zincirine nereden katılırlar? (Nisan 97)
a. Koenzim Q
b. NADH dehidrogenaz
c. Sitokrom B
d. Sitokrom C
e. Sitokrom oksidaz

7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hücredeki elektron transport zincirinde elektron taşıyıcısı olarak fonksiyon görmez? (Eylül 97)
a. Sitokrom c
b. FAD
c. Koenzim Q
d. NADPH
e. NADH

8. Aşağıdaki reaksiyonların hangisinde ATP oluşmaz? (Eylül 97)
a. Kreatin fosfat  Kreatin
b. Glukoz 1,6 difosfat  Glukoz 6 fosfat
c. 1,3 bifosfogliserat  3 fosfogliserat
d. Fosfoenol piruvat  Piruvat
e. Süksinil KoA  Süksinat

9. Aşağıdakilerden hangisi iç mitokondriyal membran proteinlerine karşı geçirgenliğini arttırır? (Eylül 97)
a. Oligomisin
b. Dimerkaprol
c. Dinitrofenol
d. Karboksin
e. Barbitüratlar

10. Mitokondride ATP sentezini inhibe eden fakat solunum zincirinde elektron akışına doğrudan etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 98)
a. Dinitrofenol
b. Oligomisin
c. Antimisin A
d. Azid
e. Karbonmonoksit

11. Karbonmonoksid oksidatif fosforilasyonun hangi basamağını inhibe eder? (Eylül 98)
a. Sitokrom a+a3
b. Koenzim Q
c. Sitokrom c1
d. Sitokrom b
e. Sitokrom e

12. Siyanür ve karbonmonoksid zehirlenmesinde mekanizma nedir? (Eylül 99)
a. Sitokrom oksidaz inhibisyonu
b. Na-K ATP’az inhibisyonu
c. Eşleşmenin ayrılması
d. Oksijenin hemoglobinden ayrılmasının zorlaşması
e. FI, F0 ATP’az inhibisyonu

13. Oksidatif fosforilasyonda adenin nükleotid taşıyıcısını bloke ederek inhibisyona yol açan hangisidir? (Nisan 2000)
a. Antimisin
b. Rotenon
c. Barbitüratlar
d. Atraktilozid
e. Oligomisin

14. Redükte formu CO tarafından inhibe edilen elektron transport zinciri elemanı hangisidir? (Nisan 2000)
a. NADH dehidrogenaz
b. KoQ
c. Sitokrom B
d. Sitokrom oksidaz
e. Sitokrom C

15. Elektron transport zincirinde oksijene elektron transportunu inhibe etmeyen hangisidir? (Eylül 2000)

a. Dinitrofenol b. Karbonmonoksit c. Antimisin d. Rotenon e. H2S


CEVAPLAR

1. B; 2. C; 3. E; 4. E; 5. A; 6. B; 7. D; 8. B; 9. C; 10. A; 11. A; 12. A; 13. D; 14. D; 15. AKARBONHİDRAT METABOLİZMASI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TUS SORULARI


32. Aşağıdakilerden hangisi glukagonun etkilerinden biridir? (Eylül 87)
a. Karaciğer hücrelerinde glukoneogenezi azaltmak
b. Karaciğer hücre membranındaki adenilat siklazı aktive etmek
c. Glikojenin glukoz 1-fosfata yıkılmasını önlemek
d. Karaciğer hücrelerinden kana glukoz verilmesini azaltmak
e. Karaciğerde glikojen depolanmasını arttırmak

33. Normal kişilerde insülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini inhibe eder? (Eylül 87)
a. Glukokinaz
b. Fosfofruktokinaz
c. Piruvat kinaz
d. Glikojen sentetaz
e. Glukoz 6-fosfataz

34. Piruvik asitten asetil KoA oluşumunda görev alan enzim aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Piruvat karboksilaz
b. Fosfofruktokinaz
c. Piruvat kinaz
d. Piruvat dehidrogenaz
e. Transaminaz

35. Eritrosit hücre direnciyle ilgili olan oksidasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Glikoliz
b. Pentoz fosfat yolu
c. Asetil KoA yolu
d. Süksinil KoA yolu
e. Glukozun aerobik oksidasyonu

36. Cori hastalığında enzim defekti sonucu vücutta glikojen artar. Bu hastalıkta eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Glikojen sentetaz
b. Fosforilaz
c. Dallanma enzimi
d. Amilo 1,6-glukozidaz
e. Fosfofruktokinaz

37. Galaktozemili hastanın kullanmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Glukoz
b. Laktoz
c. Maltoz
d. Sakkaroz
e. Fruktoz

38. Glukoz-alanin döngüsü aşağıdaki organ-doku ya da organ-organ çiftlerinden hangisi arasında olur? (Nisan 88)
a. Karaciğer-kas
b. Beyin-kas
c. Karaciğer-beyin
d. Karaciğer-böbrek
e. Beyin-böbrek

39. Yenidoğanda malnütrisyon, uzamış sarılık, katarakt, hepatosplenomegali ve amino asidüri varlığında aşağıdakilerden hangisi düşünülür? (Nisan 88)
a. Sistinüri
b. Galaktozemi
c. Fenil ketonüri
d. Tirozinemi
e. Gaucher

40. Aşağıdaki enzimlerden hangisi karaciğerin kan glukoz düzeyinin ayarlanmasında önemli rol oynar? (Nisan 88)
a. Glukoz 6-fosfataz
b. Fosfoglukomutaz
c. Fosfofruktokinaz
d. Triozfosfat izomeraz
e. Enolaz

41. İnsülin hangi enzimi inhibe eder? (Nisan 88)
a. Fosfofruktokinaz
b. Glukokinaz
c. Heksokinaz
d. Piruvat kinaz
e. Glukoz 6-fosfataz

42. Anaerobik glikolizde 1 mol glukoz başına net ATP ve NADH kazancı kaç moldür? (Nisan 88)
a. 4 ATP + 2 NADH
b. 4 ATP + 4 NADH
c. 16 ATP+ 4 NADH
d. 2 ATP + 0 NADH
e. 2 ATP + 4 NADH

43. Aşağıdaki enzimlerden hangisi hem glukoneogenez, hem de glikolizde kullanılır? (Nisan 88)
a. Fosfofruktokinaz-2
b. Piruvat kinaz
c. Fosfogliserat kinaz
d. Fruktoz 1,6-bifosfataz
e. Glukoz 6-fosfataz

44. Glukoz 6-fosfataz enzimi aşağıdaki tepkimelerden hangisini katalizler? (Nisan 88)
a. Glikojen (n poliglukoz)+ Pi  Glukoz 1-fosfat + glikojen (n-1 poliglukoz)
b. Glukoz + ATP  Glukoz 6-fosfat + ADP
c. Glukoz 6-fosfat  Fruktoz 6-fosfat
d. Glukoz 6-fosfat + H2O  Glukoz + Pi
e. Glukoz 6-fosfat  Glukoz 1-fosfat

45. Oligosakkaridler proteinlere kovalent bağla bağlanarak glikoproteinler oluşur. Kovalent bağ için hidrojenini vermeyen amino asit hangisidir? (Eylül 89)
a. Hidroksilizin
b. Serin
c. Treonin
d. Alanin
e. Asparagin

46. İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini arttırmaz? (Eylül 89)
a. Glukokinaz
b. Glikojen sentetaz
c. Fosfofruktokinaz
d. Piruvat kinaz
e. Glikojen fosforilaz

47. Anne sütü alan bir çocukta gaitada şeker tesbit edildiğinde tanınız nedir? (Eylül 89)
a. Laktaz eksikliği
b. Sükroz eksikliği
c. Laktoz eksikliği
d. İzomaltoz eksikliği
e. Galaktoz eksikliği

48. Aşağıdaki enzimlerden hangisi kana glukoz verilmesini sağlayan enzimdir? (Eylül 90)
a. Glukokinaz
b. Glukoz 6-fosfataz
c. Heksokinaz
d. Piruvat kinaz
e. Fruktoz 1,6-bifosfataz

49. Glukoneogenezde glukoz + ATP  Glukoz 6-fosfat + ADP reaksiyonunu tersine dönüştüren enzim hangisidir? (Eylül 90)
a. Glukoz 6-fosfataz
b. Heksokinaz
c. Glukokinaz
d. Fruktoz 1,6-difosfataz
e. Fruktokinaz

50. Son 2-3 ay içindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? (Eylül 90)
a. Glukoz tolerans testi
b. Tolbutamid testi
c. Adrenalin testi
d. HbA1c
e. Laktik asit testi

51. Vücutta laktattan glukoz oluşması en fazla hangi organda görülür? (Eylül 90)
a. Kas b. Karaciğer c. Böbrek d. Beyin e. Kalp

52. Karaciğer hücresinde glikojenin yıkılmasıyla elde edilen glukozun kana verilmesi için gerekli en önemli enzim hangisidir? (Eylül 90)
a. Heksokinaz
b. Glukokinaz
c. Glukoz 6-fosfataz
d. Alkalen fosfataz
e. Fosfofruktokinaz

53. Olgun meyve yediğinde bulantı-kusma gelişen hastada ne düşünürsünüz? (Eylül 90)
a. Galaktozemi
b. Sükroz-izomaltaz eksikliği
c. Trehalaz eksikliği
d. Herediter fruktoz intoleransı
e. Laktoz intoleransı

54. Sağlam çocukta katarakt mevcut ise hangisini düşünürsünüz? (Eylül 90)
a. Lawe sendromu
b. Aril sülfataz A eksikliği
c. Galaktokinaz eksikliği
d. Fruktokinaz eksikliği
e. Hipoparatiroidi

55. Cori hastalığında karaciğer ve kasta dış dalları çok kısa olan glikojen miktarında artma görülür. Buna göre aşağıdaki enzimlerden hangisi eksiktir? (Nisan 91)
a. Alfa 1,4-glukozidaz
b. Fosforilaz
c. Amilo 1,6-glukozidaz
d. Fosforilaz kinaz
e. Dallandırıcı enzim

56. Uzamış sarılığı, hepatomegalisi, kataraktı ve amino asidürisi olan 8 aylık bir çocukta aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığı düşünülebilir? (Nisan 91)
a. Fenilketonüri
b. Sistinozis
c. Galaktozemi
d. Wilson hastalığı
e. Glikojen depo hastalığı

57. Dört yaşında bir çocuk hipoglisemi, hepatomegali, taş bebek yüzü görünümü kliniği ile size gelirse ne düşünürsünüz? (Nisan 91)
a. Von Gierke
b. Gaucher
c. Tay Sachs
d. Pompe
e. Sanfilippo

58. Esansiyel fruktozüride eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 91)
a. Fruktoz 1,6-difosfataz
b. Aldolaz B
c. Fosfoheksoz izomeraz
d. Fosfofruktokinaz
e. Fruktokinaz

59. Hyaluronidaz aşağıdakilerden hangisini parçalar? (Eylül 91)
a. Kollajen
b. Mukopolisakkarid
c. Glikolipid
d. Fibronektin
e. Elastin


60. Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? (Eylül 91)
a. Glukoz b. Mannoz c. Maltoz d. Laktoz e. Sükroz

61. Piruvat dekarboksilaz eksikliğinde aşağıdakilerden hangisinin idrarla atılımı artar? (Nisan 92)
a. Treonin
b. Fenilalanin
c. Glisin
d. Alanin
e. Metionin

62. Diabet ve açlıkta hangi enzim aktivitesi azalmaz? (Nisan 92)
a. Piruvat kinaz
b. Yağ asiti sentetaz
c. Glukokinaz
d. Fosfoenol piruvat karboksikinaz
e. Asetil KoA karboksilaz

63. Aşağıdaki metabolik yollardan hangisinin eritrosit zarı direnci ile ilişkisi vardır? (Nisan 92)
a. Glikoliz
b. Pentoz fosfat yolu
c. Lipogenez
d. Sitrik asit siklusu
e. Glukoneogenez

64. Yemek sonrası (post-prandial) glukoz tolerans testinde kan glukoz düzeyi yemekten kaç dakika sonra ölçülmelidir? (Nisan 92)
a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 150

65. Von Gierke’de eksik olan enzim hangisidir? (Nisan 92)
a. Debrancher enzimi
b. Sfingomyelinaz
c. Kas fosforilazı
d. Glukoz 6-fosfataz
e. Glukoz 1,6-difosfataz

66. Açlıkta hepatik glukoneogenezde hangisi kullanılır? (Eylül 92)
a. Alanin-glutamin
b. Lizin-lösin
c. Alanin-palmitat
d. Lösin-glutamin
e. Lösin-alanin

67. Glikoprotein sentezinde karbonhidratlara glukoz katılması nerede olur? (Eylül 92)
a. Endoplazmik retikulum-golgi
b. Sitoplazma-hücre membranı
c. Ribozom-mitokondri
d. Lizozom-çekirdek
e. Sitoplazma-hücre zarı

68. Karaciğerden kana glukoz verilirken kasta verilmemesinin sebebi hangisinin eksikliğidir? (Nisan 93)
a. Fruktokinaz
b. Piruvat dekarboksilaz
c. Glukokinaz
d. Glukoz 6-fosfataz
e. Glukoz 1-fosfataz


69. SSS’de primer enerji kaynağı hangisidir? (Nisan 93)
a. Keton cismi
b. Yağ asiti
c. Laktat
d. Amino asit
e. Glukoz

70. Diabetik kataraktta lensde hangisi birikir? (Nisan 94)
a. Glukoz
b. Sorbitol
c. Fruktoz
d. Galaktoz
e. Laktoz

71. Aşağıdakilerden hangi yolla laktattan glukoz elde edilir? (Nisan 94)
a. Glukoneogenez
b. Glikoliz
c. Glikojenoliz
d. Pentoz-fosfat yolu
e. Hiçbiri

72. Tunikamisin aşağıdakilerden hangisinin sentezini inhibe ederek etki gösterir? (Nisan 94)
a. İyon kanalları
b. Peptid bağları
c. Prin bazı sentezi
d. Glikoprotein sentezi
e. Hücre duvarı

73. Glikolizin ATP ve sitrat ile inhibe, AMP ile aktive olması hangi enzimle olur? (Eylül 94)
a. Heksokinaz
b. Glukokinaz
c. Fosfofruktokinaz
d. Piruvat kinaz
e. Glukoz 6-fosfataz

74. Açlıkta glukoz yapımında kullanılan hangisidir? (Eylül 94)
a. Gliserol
b. Yağ asiti
c. Asetoasetat
d. Beta-hidroksi bütirik asit
e. Asetil KoA

75. Amilo 1,6-glukozidaz enzim eksikliği hangisidir? (Nisan 94)
a. Pompe hastalığı
b. Anderson hastalığı
c. Cori hastalığı
d. McArdle hastalığı
e. Hers hastalığı

76. Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde kullanılmaz? (Eylül 94)
a. Gliserol
b. Piruvat
c. Laktat
d. Asetil KoA
e. Oksaloasetat

77. Hurler sendromunda hangi enzim eksiktir? (Eylül 94)
a. Alfa-L iduronidaz
b. İduronat sülfataz
c. Beta-galaktozidaz
d. Alfa-monnozidaz
e. Aril sülfataz

78. Kaba yüz görünümü, hepatosplenomegali, korneada opasite, mental retardasyon, kemik gelişiminde gerilik ve hipoglisemisi olan birisinde ne düşünürsünüz? (Eylül 94)
a. Tip I glikojen depo hastalığı
b. Mukopolisakkaridoz
c. Galaktozemi
d. Hipotiroidi
e. Psödohipoparatiroidi

79. Açlık durumunda hangi enzim yardımıyla glikojenden kana glukoz verilir? (Nisan 95)
a. Glukokinaz
b. Fosfofruktokinaz
c. Heksokinaz
d. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
e. Glukoz 6-fasfataz

80. İnsülin hangi enzimin aktivitesini azaltır? (Eylül 95)
a. Fosfodiesteraz
b. Fosforilaz
c. Piruvat dehidrogenaz
d. Asetil KoA karboksilaz
e. Glukokinaz

81. Aşağıdaki neonatal metabolik hipoglisemi nedenlerinden hangisi hiperinsülinizme bağlı değidir? (Eylül 95)
a. Ağır eritoblastozis fetalis
b. Galaktozemi
c. Beta hücreli eritoblastozis
d. İnsülinoma
e. Diabetik anne çocuğu

82. Büyüme geriliği, hepatomegali, hipoglisemi, laktik asidoz, hiperürisemi ve hiperlipidemi olan bir çocukta ne düşünülebilir? (Nisan 96)
a. Glikojen depo hastalığı
b. Hurler sendromu
c. Hunter sendromu
d. Hiperinsülinizm
e. Mukopolisakkaridoz tip I

83. Normal şartlarda aşağıdaki hücrelerin hangisinde 1 gram glukozdan en az enerji elde edilir? (Eylül 96)
a. Hepatosit
b. Beyin hücresi
c. Eritrosit
d. İskelet kası
e. Böbrek medüllası

84. Aşağıdaki şıkların hangisinde aynı reaksiyonu katalizleyen enzimler beraber verilmiştir? (Eylül 96)
a. Fosfofruktokinaz – Glukokinaz
b. Fosfofruktokinaz – Heksokinaz
c. Piruvat karboksilaz – PEP karboksikinaz
d. Fruktokinaz – Glukokinaz
e. Glukokinaz – Heksokinaz

85. Tip I DM’de kronik kan şekeri profilinde yükselmeyi gösteren aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 97)
a. HbAIc
b. C-peptid
c. Haptoglobülin
d. BUN
e. Glikozile albümin

86. Hangisi glutatyonun görevi değildir? (Nisan 98)
a. Detoksifikasyon
b. Eritrosit membranının korunması
c. Hemoglobinin methemoglobine dönüşmesi
d. Enzimlerin SH gruplarının redükte halinin korunması
e. Amino asitlerin membrandan nakli

87. Egzersiz yapan iskelet kasında NADH’nın NAD’ye dönüşümü hangi reaksiyonda gerçekleşir? (Nisan 98)
a. Malat  Oksaloasetat
b. Piruvat  Laktat
c. Glukoz 6-P  Fruktoz 6-P
d. İzositrat  -ketoglutarat
e. Dihidroaseton  Gliserol 3-P

88. Aşağıdakilerden hangisi Na-K+ ATPazın bir özelliği değildir? (Nisan 98)
a. ATP hidrolizini sağlar
b. Aktif transportta rol alır
c. Kardiyak glikozidlerle inhibe olur
d. Stoplazmada yerleşmiştir
e. Hücre içi ve dışı Na-K konsantrasyonunun düzenlenmesini sağlar

89. Heksoz monofosfat şantında rol alan kofaktör hangisidir? (Eylül 98)
a. FAD
b. NAD
c. FMN
d. NADP
e. ATP

90. Sitrik asit siklusunda rol oynamayan vitamin hangisidir? (Eylül 98)
a. Riboflavin
b. Tiamin
c. Pantotenik asit
d. Piridoksin
e. Niasin

91. Aşağıdakilerden hangisi glutatyonu redükte formda tutmakta en önemlidir? (Eylül 98)
a. G6PDH
b. Katalaz
c. Piruvat karboksilaz
d. Fumaraz
e. İzositrat dehidrogenaz

92. Fankoni sendromuna aşağıdakilerden hangisi yol açar? (Eylül 98)
a. Kronik böbrek yetmezliği
b. Akut böbrek yetmezliği
c. Galaktozemi
d. Renal ven trombozu
e. Fenilketonüri


93. Glukoneogenezde piruvat karboksilazın allosterik aktivatörü hangisidir? (Nisan 99)
a. ATP
b. AMP
c. Asetil KoA
d. Laktik asit
e. Glukoz 6-fosfat

94. Glukoneogeneze kaynak oluşturmayan bileşik hangisidir? (Nisan 99)
a. Serin
b. Laktat
c. Gliserol
d. Lösin
e. Alanin

95. Glikoliz enzimlerinden hangisi iodoasetat tarafından inhibe edilir? (Eylül 99)
a. Laktat dehidrogenaz
b. Piruvat kinaz
c. Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenaz
d. Enolaz
e. Fosfofruktokinaz

96. Kas hücresinde glikojen sentezinin primer antagonisti hangisidir? (Eylül 99)
a. Büyüme hormonu
b. ACTH
c. Norepinefrin
d. Epinefrin
e. Tiroksin

97. Glikoliz enzimlerinden hangisi fluorid ile inhibe olur? (Nisan 2000)
a. Fosfofruktokinaz
b. Fosfogliserat mutaz
c. Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenaz
d. Piruvat kinaz
e. Enolaz

98. Yağ asitleri sentezi için mitokondrideki asetil KoA’nın karbon iskeleti hangi formda sitoplazmaya taşınır? (Nisan 2000)
a. Piruvat
b. Sitrat
c. Oksaloasetat
d. -Ketoglutarat
e. Gliseraldehid 3-fosfat

99. Nötrofillerde Cl- + H2O2  OCl- + H2O reaksiyonunu katalizleyen enzim hangisidir? (Nisan 2000)
a. Miyeloperoksidaz
b. Katalaz
c. Glutatyon peroksidaz
d. Ksantin oksidaz
e. Süperoksid dismutaz

100. İnsülin/glukagon oranının artması hangisinin aktivitesini azaltır? (Nisan 2000)
a. Fosfofruktokinaz
b. Glukokinaz
c. PEP karboksikinaz
d. Piruvat kinaz
e. Asetil KoA karboksilaz


70. Glukoz 6-fosfat üretildiği hangi enzimi feed-back şeklinde inhibe eder? (Eylül 2000)
a. Glukoz 6-fosfataz
b. Piruvat kinaz
c. Fosfoglukomutaz
d. Heksokinaz
e. Fosfofruktokinaz


CEVAPLAR

1. B; 2. E; 3. D; 4. B; 5. D; 6. B; 7. A; 8. B; 9. A; 10. E; 11. D; 12. C; 13. D; 14. D; 15. E; 16. A; 17. B; 18. A; 19. D; 20. B; 21. C; 22. D; 23. C; 24. C; 25. C; 26. A; 27. E; 28. B; 29. D; 30. D; 31. D; 32. B; 33. D; 34. D; 35. A; 36. A; 37. D; 38. E; 39. B; 40. A; 41. D; 42. C; 43. A; 44. C; 45. D; 46. A; 47. B; 48. E; 49. B; 50. B; 51. A; 52. C; 53. E; 54. A; 55. C; 56. B; 57. D; 58. D; 59. D; 60. A; 61. C; 62. C; 63. D; 64. C; 65. D; 66. E; 67. B; 68. A; 69. C; 70. D

LİPİD METABOLİZMASI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TUS SORULARI


16. Şilomikronlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Nisan 88)
a. Yoğunluğu en düşük lipoproteindir
b. Karaciğer hücrelerinde sentezlenir
c. Trigliserid oranı yüksektir
d. Proteini düşüktür
e. Açlıkta yapımı durur

17. Abetalipoproteinemide aşağıdakilerden hangisi eksiktir? (Nisan 88)
a. Fosfolipid
b. Sfingomyelin
c. Şilomikron
d. HDL
e. Gamaglobülin

18. VLDL kanda hangisinin taşınmasında rol alır? (Eylül 88)
a. Kolesterol
b. Yağ asiti
c. Fosfolipid
d. Yağ asiti + kolesterol
e. Trigliserid

19. Tay Sachs, Niemann Pick ve Gaucher hastalıklarında bozukluk nedir? (Eylül 88)
a. Glikoprotein yıkımı
b. Glikolipid birikimi
c. Glikolipid sentezi
d. Mukopolisakkarit birikimi
e. Glikojen birikimi

20. Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür? (Eylül 88)
a. Plazmanın süt görünümünde olması
b. VLDL azalır
c. Glikolipid sentezi
d. HDL azalır
e. LDL ve VLDL azalır

21. Aşağıdakilerden hangisinin başlıca taşıyıcısı çok düşük dansiteli lipoproteinlerdir? (Nisan 89)
a. Kolesterol
b. Fosfolipid
c. Trigliserid
d. Sfingomyelin
e. Glikolipid

22. Aşağıdakilerden hangisi şilomikronların özelliklerinden değildir? (Nisan 89)
a. Yüksek oranda trigliserid içermeleri
b. Lipoprotein grubundan olmaları
c. Lipoprotein lipaz etkisiyle yıkılmaları
d. En düşük protein içeren lipoprotein olmaları
e. Karaciğerde oluşmaları

23. Gaucher hastalığında aşağıdakilerden hangisi depolanır? (Eylül 89)
a. Kolesterol
b. Sfingomyelin
c. Serebrozit
d. Gangliozit
e. Glikojen

24. Aşağıdakilerden hangisinde gangliozid birikimi vardır? (Eylül 89)
a. Tay-Sachs
b. Niemann-Pick
c. Gaucher
d. Pompe
e. Mc-Ardle

25. Aşağıdakilerden hangisi Niemann Pick’teki biriken maddedir? (Eylül 89)
a. Glikoprotein
b. Gangliozid
c. Sfingomyelin
d. Sfingoglikolipid
e. Mukopolisakkarid

26. HDL için hangisi doğrudur? (Nisan 90)
a. Koroner arter hastalığı riskini azaltır
b. Düşük dansiteli lipoproteindir
c. Trigliserit oranı yüksektir
d. Karaciğerden çevre dokulara trigliserit taşır
e. Egzersizle azalır

27. Hangisinin eksikliğinde serbest yağ asiti sentezi azalır? (Eylül 90)
a. İnsülin
b. Noradrenalin
c. Adrenalin
d. Gastrin
e. Asetilkolin

28. Tip III hiperlipoproteinemide kullanılan ve bağırsaktan emilmeyen madde aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 90)
a. Kolestiramin
b. Gemfibrozid
c. Tiroid hormonu
d. Metirapon
e. Etil alkol

29. Yağlar neden daha fazla enerji verir? (Eylül 90)
a. Mitokondriye taşınması için aktif transport gerekmez
b. Daha iyi absorbe edilirler
c. Karaciğere taşınmasında kolaylaştırılmış transport vardır
d. Molekül ağırlıkları daha fazladır
e. Daha fazla redükte durumdadırlar

30. Kolesterol sentezinde hiç işleme girmeyen hangisidir? (Eylül 90)
a. NADPH b. O2 c. FAD d. Sitokrom P450 e. Mg

31. Yağ asiti sentezinde hız kısıtlayıcı enzim aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 90)
a. Açil KoA sentetaz
b. Asetil KoA sentetaz
c. Asetil KoA karboksilaz
d. Metilmalonil KoA karboksilaz
e. HMG KoA sentetaz

32. Kolesterol sentezinin hızını ayarlayan enzim hangisidir? (Nisan 91)
a. Asetil KoA karboksilaz
b. Fosfofruktokinaz
c. Lesitin kolesterol açil transferaz
d. Hidroksimetil glutaril KoA redüktaz
e. Piruvat kinaz

33. Familyal lipoprotein lipaz eksikliği olan Tip I hiperlipidemili hastaların serumunun karakteristik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 91)
a. Plazmanın süt gibi oluşu
b. LDL artışı
c. HDL artışı
d. Kolesterol artışı
e. VLDL artışı

34. Aşağıdakilerden hangisi lipogenezi stimüle eder? (Nisan 91)
a. ACTH
b. Aldosteron
c. İnsülin
d. Adrenalin
e. Glukagon

35. Aç kalan insanda kanda hangisi artar? (Nisan 91)
a. Glukoz
b. Keton
c. Amonyak
d. Piruvik asit
e. Yağ asitleri

36. Tangier hastalığında hangisi eksiktir? (Eylül 91)
a. VLDL
b. HDL
c. Serbest yağ asiti
d. Betalipoprotein
e. Lesitin kolesterol açil transferaz

37. Trigliseridler en fazla hangisinde bulunur? (Eylül 91)
a. Şilomikron b. LDL c. HDL d. VLDL e. IDL

38. Niemann-Pick, Tay-Sachs, Fabry ve Gaucher hastalıklarında enzim eksikliği hangi metabolik yoldadır? (Eylül 91)
a. Glikoprotein sentezinde
b. Glikolipid yıkımında
c. Fosfolipid sentezinde
d. Kolesterol sentezinde
e. Glikojen yıkımında

39. Lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması hangi tipte olur? (Nisan 92)
a. Tip I b. Tip II c. Tip III d. Tip IV e. Tip V

40. Niemann-Pick, Tay-Sachs, Fabry ve Gaucher hastalıklarında enzim eksikliği hangi metabolik yollardadır? (Nisan 92)
a. Glikoprotein sentezinde
b. Glikolipid yıkımında
c. Fosfolipid sentezinde
d. Kolesterol sentezinde
e. Glikojen yıkımında

41. Travmadan sonra yağ metabolizmasında görülmeyen değişiklik hangisidir? (Nisan 92)
a. Trigliseridler normal kalır
b. Karaciğer asitleri azalır
c. Kan kolesterolü artar
d. Kan yağ asitleri azalır
e. Kan yağ asitleri artar

42. Niemann-Pick’de eksik olan enzim hangisidir? (Nisan 92)
a. Gangliozidaz
b. Serebrozidaz
c. Sfingomyelinaz
d. İduronidaz
e. Fosforilaz

43. Aşağıdakilerden hangisinde arilsülfataz A eksikliği gözlenir? (Eylül 92)
a. Krabbe
b. Metakromatik lökodistrofi
c. Niemann-Pick
d. Von Gierke
e. Gaucher

44. Aspirin (asetilsalisilik asit) aşağıdaki biyolojik aktif bileşiklerden hangisinin sentezini inhibe eder? (Nisan 93)
a. Lökotrienler
b. Prostaglandinler
c. cAMP ve cGMP
d. Endorfinler
e. Enkefalinler

45. Yağ dokusunda triaçilgliserol lipazı fosforilleyerek aktif hormona dönüştürmeyen hangisidir? (Nisan 93)
a. İnsülin
b. Adrenalin
c. Glukagon
d. Growth hormon
e. ACTH

46. 20 karbonlu yağ asitlerinden sentezlenen hangisidir? (Nisan 93)
a. Kolin
b. Tokoferol
c. Sfingozin
d. Miyoinozitol
e. Prostaglandin

47. Apoprotein E eksik ve şilomikron kalıntıları temizlenemiyorsa; hangi tip lipid metabolizması bozukluğundan söz edilebilir? (Nisan 93)
a. Tip I b. Tip II c. Tip III d. Tip IV e. Tip V

48. Akciğerde sürfaktan yapısına giren fosfolipidlerden hangisinin düşüklüğü solunum güçlüğü sendromuna yol açar? (Nisan 93)
a. Lesitin
b. Sefalin
c. Kardiyolipin
d. Sfingomyelin
e. Plazmalojen

49. Memeli hücrelerinde membranda sadece ekstrasellüler yerleşimli lipid hangisidir? (Nisan 93)
a. Fosfatidilkolin
b. Fosfatidilserin
c. Sfingomyelin
d. Glikolipid
e. Fosfatidiletanolamin

50. Apoprotein E eksik ve şilomikron kalıntıları temizlenemiyorsa; hangi tip lipid metabolizması bozukluğundan söz edilir? (Eylül 93)
a. Tip I
b. Tip II
c. Tip III
d. Tip IV
e. Tip V

51. Hücre tarafından LDL’nin hücre içine alınması ile aşağıdakilerden hangisinin sentezi inhibe olur? (Nisan 94)
a. Fosfolipid sentezi
b. Kolesterol sentezi
c. Üre siklusu
d. Krebs döngüsü
e. Glikoliz

52. Endotel yüzeyindeki lipoprotein lipaza bağlı olarak aktive olan proteoglikan hangisidir? (Nisan 94)
a. Kondroitin sülfat
b. Hyaluronik asit
c. Dermatan sülfat
d. Heparan sülfat
e. Keratan sülfat

53. Normalde keton cisimlerini ve yağ asitlerini kullanmayıp diabette ve uzun süren açlıkta bunları kullanan organ hangisidir? (Nisan 94)
a. Beyin
b. Karaciğer
c. Böbrek
d. Kas
e. Kalp

54. Apoprotein C-II ile aktive olan hangisidir? (Eylül 94)
a. Lesitinaz
b. Lipoprotein lipaz
c. Hyaluronidaz
d. Sfingomyelinaz
e. İnsülin

55. Hangisi albüminle taşınır? (Eylül 94)
a. Yağ asiti
b. HDL
c. VLDL
d. Şilomikron
e. LDL

56. Kandan karaciğere lesitin-kolesterol açil transferaz yardımı ile kolesterolü taşıyan lipoprotein hangisidir? (Eylül 94)
a. Şilomikron
b. LDL
c. VLDL
d. IDL
e. HDL

57. Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? (Eylül 94)
a. Yağ dokusu
b. İskelet kası
c. Böbrek
d. Karaciğer
e. Kalp kası

58. Yağ asiti alfa oksidasyonu bozukluğu ile giden hastalık hangisidir? (Eylül 94)
a. Refsum hastalığı
b. Sandhof hastalığı
c. Dikarboksilik asidüri
d. Zellweger hastalığı
e. Wollmann hastalığı

59. Oksidasyonda yağ asitleri mitokondriye hangisi ile taşınır? (Eylül 94)
a. Kamatin
b. Karnitin
c. Fosfopentotein
d. Kardiyolipin
e. Asetil KoA

60. Gaucher hastalığında aşağıdakilerden hangisi depolanır? (Nisan 95)
a. Kolesterol
b. Sfingomyelin
c. Serebrozit
d. Gangliozid
e. Glikojen

61. Gaucher hastalığında hangi enzimin eksikliği söz konusudur? (Nisan 95)
a. Heksoz aminidaz A
b. Sfingomyelinaz
c. Beta-glukozidaz
d. Aril sülfataz
e. Beta-galaktozidaz

62. Kolesterolü dokulardan diğer lipoproteinlere taşıyarak esterleşmesini sağlayan hangisidir? (Eylül 95)
a. Şilomikron
b. HDL
c. VLDL
d. LDL
e. IDL

63. Refsum hastalığında karaciğer ve beyinde biriken dallı zincirli yağ asiti aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 95)
a. Fitanik asit
b. Prostanoik asit
c. Nervonik asit
d. Araşidonik asit
e. Linoleik asit

64. Protein elektroforezinde geniş bandı oluşturan familial hiperlipidemi hangisidir? (Eylül 95)
a. Tip I
b. Tip II
c. Tip III
d. Tip IV
e. Tip V

65. Yağ dokusunda lipoliz sırasında aşağıdakilerden hangisi hız sınırlayıcı enzimdir? (Nisan 96)
a. Lipoprotein lipaz
b. Gliserokinaz
c. Açil KoA sentetaz
d. Hormona duyarlı triaçilgliserol lipaz
e. Pankreatik lipaz

66. LDL aşağıdaki reseptörlerden hangisi ile hücre içine girer? (Nisan 96)
a. Apo A
b. Apo C
c. Apo B100
d. Apo B48
e. Apo D

67. Sadece bağırsaklarda sentez edilen lipoprotein aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 96)
a. Şilomikron
b. LDL
c. HDL
d. VLDL
e. IDL

68. Çoğu zaman HDL’de bulunan kolesterol esterlerinin bir lipoproteinden diğerine transferinde rol alan apoprotein tipi aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 96)
a. Apo C I
b. Apo B100
c. Apo C II
d. Apo D
e. Apo E

69. Kolesterol biyosentezinde rol almayan enzim hangisidir? (Eylül 96)
a. HMG KoA redüktaz
b. Skualen epoksidaz
c. Mevolanat kinaz
d. HMG KoA liyaz
e. Tiolaz

70. Yağ asiti alfa oksidasyon bozukluğu ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 96)
a. Gaucher
b. Refsum hastalığı
c. Zelleweger
d. Dikarboksilik asidüri
e. Ornitin transkarbamoilaz eksikliği

71. Tay-Sachs hastalığında hangi madde birikir? (Eylül 96)
a. Gangliozid
b. Sfingomyelin
c. Glukoserebrozid
d. Sülfatid
e. Globozid

72. Prostaglandin sentezinde kullanılan başlıca bileşik aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 97)
a. Araşidonik asit
b. Stearik asit
c. Palmitoleik asit
d. Oleik asit
e. Palmitik asit

73. Aşağıdakilerden hangisinin biyosentezinde başlangıç molekülü kolesterol değildir? (Nisan 97)
a. Kenodeoksikolik asit
b. Kolik asit
c. Aldosteron
d. Progesteron
e. Aseton

74. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda enerji kaynağı olarak kullanılan bileşiklerden en çok indirgenmiş olması nedeniyle (bileşiğin gramı başına) diğerlerine göre daha fazla enerji sağlar? (Nisan 97)
a. Protein
b. Yağlar
c. Amino asit
d. Etanol
e. Karbonhidratlar

75. Aşağıdakilerden hangisi lökosit, trombosit ve makrofajlar tarafından lipooksijenaz yoluyla sentezlenerek vasküler permeabiliteyi arttırır? (Nisan 97)
a. Histamin
b. Adrenalin
c. Lökotrienler
d. Tromboksanlar
e. Prostaglandinler

76. Sağlıklı bir kişide açlıkta lipoprotein elektroforezinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? (Nisan 97)
a. Şilomikron
b. VLDL
c. IDL
d. LDL
e. HDL

77. Aşağıdakilerin hangisinin eksikliği kolesterolün 7 -hidrokolesterole dönüşümünü kısıtlayarak kolesterol birikimine yol açar? (Nisan 97)
a. Vitamin B6
b. Vitamin C
c. Vitamin B12
d. Biotin
e. Pantotenik asit

78. Hangisi serumda şilomikronun yükselmesiyle karakterize hiperlipoproteinemidir? (Eylül 97)
a. Tip I
b. Tip II
c. Tip III
d. Tip IV
e. Tip V

79. Fosfolipid konsantrasyonu en yüksek olan lipoprotein hangisidir? (Nisan 98)
a. LDL
b. IDL
c. Şilomikron
d. HDL
e. VLDL

80. Asetil Koenzim A aşağıdakilerden hangisinin ön bileşiği değildir? (Nisan 98)
a. Progesteron
b. Palmitik asit
c. Glikojen
d. Kolesterol
e. Asetoasetik asit

81. Aşağıdakilerden hangisi kolesterolden sentezlenmez? (Nisan 98)
a. Aldosteron
b. Kortizol
c. Östrojen
d. Prolaktin
e. Glikokolik asit

82. VLDL ve şilomikron kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenmesini sağlayan hangisidir? (Eylül 98)
a. Apolipoprotein C
b. Apolipoprotein E
c. Apolipoprotein B100
d. Apolipoprotein AI
e. Apoliprotein D

83. Karaciğerde sentezlenip yüksek dansiteli protein protein (HDL) ile birleşerek kanda yağ asiti metabolizmasını düzenleyen aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 98)
a. Hormona duyarlı lipaz
b. Hepatik lipaz
c. Açil KoA transferaz
d. Lipoprotein lipaz
e. Lesitin kolesterol açil transferaz

84. Elektroforezde pre  ve  bandlarının birleşerek geniş bir band oluşturması hangi hiperlipoproteinemide gözlenir? (Eylül 98)
a. Tip I
b. Tip IIA
c. Tip III
d. Tip IV
e. Tip V

85. Aşağıdakilerden hangisi depolanmadan salınır? (Eylül 98)
a. Dopamin
b. Prostaglandin E2
c. Prolaktin
d. Tiroksin
e. Histamin

86. Yüzey gerilimini düşüren (sürfaktan fonksiyonu olan) lesitin hangi gruptandır? (Nisan 99)
a. Yağ asiti
b. Fosfolipid
c. Kolesterol
d. Trigliserid
e. Sfingolipid

87. Aşağıdakilerden hangisi asetil KoA ve asetoasetil KoA’dan sentezlenip mitokondride keton cisimciklerine, sitoplazmada kolesterole dönüştürülebilir? (Nisan 99)
a. Metilmalonil KoA
b. Propionil KoA
c. Mevalonik asit
d. Malonil KoA
e. HMG-KoA

88. Tip V hiperlipoproteinemide artan lipoproteinler hangileridir? (Nisan 99)
i. Şilomikronlar
ii. LDL
iii. IDL
iv. VLDL
a. I
b. II
c. I-IV
d. III-IV
e. II-III

89. Niemann-Pick hastalığında eksik olan enzim hangisidir? (Nisan 99)
a. Glukozidaz
b. Sülfataz
c. Beta galaktozidaz
d. Sfingomyelinaz
e. Heksozaminidaz

90. Siklik endoperoksidler aşağıdaki aşağıdaki eikozanoidlerden hangisinin reseptörlerini aktive ederek etki gösterir? (Nisan 99)
a. Prostaglandin E2
b. Lökotrien D4
c. Prostasiklin
d. Prostaglandin E1
e. Tromboksan A2

91. Lesitin-kolesterol açil transferaz aktivatörü apoprotein hangisidir? (Nisan 99)
a. Apo AI
b. Apo CII
c. Apo AII
d. Apo E
e. Apo B

92. Hangisi lesitin kolesterol açiltransferazı aktive eder? (Eylül 99)
a. Apolipoprotein E
b. Apolipoprotein AI
c. Apolipoprotein CII
d. Apolipoprotein AII
e. Apolipoprotein D

93. Gastrointestinal sistemden emildikten sonra portal sistemle taşınmayan hangisidir? (Eylül 99)
a. Glisin
b. Amino asitler
c. Orta zincirli yağ asitleri
d. Kolesterol
e. Bütirik asit

94. Hücre zarı kolesterol/fosfolipid oranında artış saptanırsa aşağıdakilerden hangisi görülür? (Eylül 99)
a. İyon hareketinde artma
b. Çözünebilirliğin artması
c. Hücre zarı proteinlerinin lateral hareketinde hızlanma
d. Hücre zarı geçirgenliğinde artma
e. Hücre zarında akışkanlığın azalması

95. Keton cisimleri için hangisi yanlıştır? (Eylül 99)
a. Asetil KoA’dan sentezlenir
b. Karaciğerde sentezlenir
c. Kanda aşırı açlıkta artar
d. Diabette idrarda artar
e. Karaciğerin başlıca yakıtıdır

96. Doymamış yağ asitlerinden sentezlenen hormon aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 99)
a. Glukagon
b. Testosteron
c. Prostaglandin
d. İnsülin
e. Östrojen


97. Aşağıdakilerden hangisi inaktif zimojen olarak salgılanmaz? (Eylül 99)
a. Elastaz
b. Lipaz
c. Tripsin
d. Kimotripsin
e. Pepsin

98. Lipoprotein lipaz aktivasyonunu hangisi sağlar? (Nisan 2000)
a. Apo A I
b. Apo B 100
c. Apo C II
d. Apo D
e. Apo A II

99. Hangisi insülinin yağ dokusu üzerindeki etkilerinden değildir? (Nisan 2000)
a. Yağ asiti sentezi artışı
b. Glukoz girişinde artış
c. Hormona duyarlı lipaz inhibisyonu
d. Gliserol fosfat sentezi artışı
e. Lipoprotein lipaz inhibisyonu

100. Gaucher hastalığında hangi enzim eksiktir? (Nisan 2000)
a. Aril sülfataz
b. Heksozaminidaz
c. -glukozidaz
d. Seramidaz
e. Sfingomyelinaz

101. Trombosit agregasyonunu hangisi uyarır? (Nisan 2000)
a. LTE4
b. TXA2
c. LTB4
d. PGF2 
e. PGE

102. Aşağıdakilerden hangisinde peroksizom yoktur? (Eylül 2000)
a. Refsum hastalığı
b. Rye sendromu
c. Zellweger sendromu
d. Gaucher hastalığı
e. Fabry hastalığı

103. Asetil KoA karboksilazı aktive ederek yağ asiti sentezini arttıran hangisidir? (Eylül 2000)
a. İnsülin
b. Glukagon
c. Kortikosteroid
d. Adrenalin
e. Noradrenalin

104. cAMP protein kinaz aktivasyonu ile aktive olan hangisidir? (Eylül 2000)
a. Pankreatik lipaz
b. Lipoprotein lipaz
c. Gastrik lipaz
d. Asid lipaz
e. Hormon sensitif lipaz

105. Lipoproteinlerde hangisi reseptör aracılığıyla endositoz ile hücre içine alınır? (Eylül 2000)
a. HDL b. VLDL c. IDL d. LDL e. Şilomikron

91. Hücre membranı lipidlerinden siklooksijenaz yolağı için araşidonik asit üreten enzim hangisidir? (Eylül 2000)
a. Prostasiklin sentetaz
b. Tromboksan sentetaz
c. Fosfolipaz A2
d. Peroksidaz
e. LCAT

92. Kolesterol sentezini azaltmak için kullanılan ilaçlar hangi enzimi inhibe eder? (Eylül 2000)
a. HMG-CoA liyaz
b. HMG-CoA redüktaz
c. HMG-CoA sentetaz
d. Fosfofruktokinaz
e. Mevalonat sentetaz


CEVAPLAR

1. B; 2. C; 3. E; 4. B; 5. A; C; 7. E; 8. C; 9. A; 10. C; 11. A; 12. A; 13. A; 14. E; 15. C; 16. C; 17. D; 18. A; 19. C; 20. B; 21. B; 22. A; 23. B; 24. A; 25. B; 26. D; 27. C; 28. B; 29. B; 30. A; 31. E; 32. C; 33. A; 34. D; 35. C; 36. B; 37. D; 38. A; 39. B; 40. A; 41. E; 42. D; 43. A; 44. B; 45. C; 46. C; 47. B; 48. A; 49. C; 50. D; 51. C; 52. A; 53. D; 54. D; 55. B; 56. A; 57. A; 58. E; 59. B; 60. C; 61. A; 62. B; 63. A; 64. D; 65. C; 66. D; 67. B; 68. E; 69. C; 70. B; 71. B; 72. E; 73. C; 74. D; 75. E; 76. A; 77. B; 78. D; 79. E; 80. E; 81. C; 82. B; 83. C; 84. E; 85. C; 86. B; 87. C; 88. A; 89. E; 90. D; 91. C; 92. B;AZOT METABOLİZMASI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TUS SORULARI


101. İdrarda homogentisik asit artması aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? (Eylül 87)
a. Fenilketonüri
b. Pompe hastalığı
c. Hartnup hastalığı
d. Alkaptonüri
e. Albinizm


102. Katekolaminlerin oluşumunda rol oynayan amino asit hangisidir? (Eylül 87)
a. Triptofan
b. Tirozin
c. Serin
d. Histidin
e. Metionin

103. Safra asiti safra salgısında hangisiyle birlikte bulunur? (Eylül 87)
a. Glisin ve taurinle konjuge halde
b. Askorbik asit ile birlikte
c. Kolesterol esterleri halinde
d. Serbest safra asiti olarak
e. Glukuronik asitle konjuge halde

104. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinin sonunda biyojenik aminler oluşur? (Nisan 88)
a. Transaminasyon
b. Demetilasyon
c. Dekarboksilasyon
d. Deaminasyon
e. Translokasyon

105. Bilirubin plazmada hangisine bağlanarak karaciğer parankim hücrelerine taşınır? (Nisan 88)
a. Glukuronik asit
b. Gliserol
c. Kolesterol
d. Albümin
e. Globülin

106. VMA (Vanilmandelik asit) aşağıdakilerden hangisinin ana metabolitidir? (Nisan 88)
a. Adrenalin
b. GABA
c. Serotonin
d. Dopamin
e. İzoproterenol

107. Akut intermittan porfiriada hangi enzim eksiktir? (Nisan 88)
a. Üroporfirinojen I sentetaz
b. ALA sentaz
c. Porfobilinojenaz
d. ALA dehidrataz
e. Ferroşelataz

108. Aşağıdaki enzimlerden hangisi ektopeptidazdır? (Nisan 88)
a. Lipaz
b. Kimotripsin
c. Pepsin
d. Elastaz
e. Karboksipeptidaz

109. Aşağıdakilerden hangisi non protein nitrojenin (NPN) en önemli kısmını oluşturur? (Nisan 88)
a. Kreatin
b. Kreatinin
c. Üre
d. Ürik asit
e. Amonyak

110. Noradrenalin oluşumunda hız kısıtlayıcı enzim hangisidir? (Eylül 88)
a. Dopamin beta-hidroksilaz
b. COMT
c. MAO
d. Tirozin hidroksilaz
e. DOPA karboksilaz

111. Kasların kasılmasında normalden fazla enerjiye ihtiyaç olan durumlarda ATP sentezini sağlayan madde hangisidir? (Eylül 88)
a. Üridin trifosfat
b. Guanozin trifosfat
c. Fosfokreatin
d. 3-Fosfogliserat
e. Fosfatidil kolin

112. Sinir sisteminde inhibitör transmitter olarak rol oynayan gama-aminobütirik asit, beyinde aşağıdaki amino asitlerin hangisinden yapılır? (Nisan 89)
a. Valin
b. Lösin
c. Treonin
d. Glutamik asit
e. Metionin

113. Aşağıdaki proteazlardan hangisi endopeptidaz değildir? (Nisan 89)
a. Pepsin
b. Kimotripsin
c. Karboksipeptidaz
d. Elastaz
e. Tripsin

114. Sekiz yaşında tedavi görmemiş fenilketonürili çocukta en çok görülen bulgu hangisidir? (Nisan 89)
a. Uyuklama
b. İyi beslenmeme
c. İnfantil egzema görünümü
d. Derilerinin aile bireylerinden daha açık renkte olması
e. Mental motor retardasyon

115. Fenilketonüride kesin tanıyı nasıl koyarsınız? (Nisan 89)
a. Kan fenilalanin düzeyi
b. Fenilalanin hidroksilaz enzim düzeyi
c. Ferri klorür testi
d. Fenilalanin alınımının kontrolü
e. Zeka geriliğinin tespiti

116. ATP adenozin kısmını hangi amino asite aktarabilir? (Eylül 89)
a. Sistein
b. Alanin
c. Lizin
d. Glisin
e. Metionin

117. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda esansiyel özellikte değildir? (Nisan 90)
a. Valin b. Sistein c. Lizin d. Lösin e. a ve c

118. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi epinefrin ve norepinefrin sentezinde kullanılır? (Nisan 90)
a. Tritofan
b. Histidin
c. Glisin
d. Tirozin
e. Prolin

119. Homogentisik asit oksidaz enziminin eksikliği aşağıdaki metabolik bozukluklardan hangisine yol açar? (Eylül 90)
a. Sistinozis
b. Alkaptonüri
c. Argininemi
d. Sitrüllinemi
e. Ornitinüri

120. Üre siklusunda yer almayan ve NH3 taşıyıcısı veya vericisi olmayan hangisidir? (Eylül 90)
a. Glutamin b. Arginin c. Histidin d. Aspartat e. Ornitin

121. Çocuğun idrarı ara bezini siyaha boyuyorsa ne düşünürsünüz? (Nisan 91)
a. Alkaptonüri
b. Fenilketonüri
c. Hepatik porfiria
d. Triptofanüri
e. Hemoglobinüri

122. Hiperammonemi nedeni nedir? (Eylül 91)
a. Ürik asit siklusu bozukluğu
b. Üre siklusu bozukluğu
c. Üronik asit siklusu bozukluğu
d. Pentoz fosfat yolu bozukluğu
e. Bakır metabolizması bozukluğu

123. Karbonhidrat sentezinde rolü olmayan amino asit hangisidir? (Eylül 91)
a. Valin
b. Glutamat
c. Serin
d. Alanin
e. Lösin

124. Mapple syrup hastalığında hangi amino asit birikir? (Eylül 91)
a. Lösin b. Histidin c. Prolin d. Glisin e. Alanin


125. Ağır egzersizlerden önce kas hareketleri için gerekli ATP nereden sağlanır? (Eylül 91)
a. Yağ oksidasyonu
b. Kreatin fosfat
c. Beta oksidasyon
d. Glikoliz
e. Oksidatif fosforilasyon

126. Albinizmde hangisi eksiktir? (Eylül 91)
a. Dopamin beta-hidroksilaz
b. Dopa-dekarboksilaz
c. Tirozinaz
d. Fenil alanin hidroksilaz
e. Fenil alanin pirolaz

127. Üre siklusu enzim defektinde bilgi verici olan bulgu hangisidir? (Nisan 92)
a. İdrarda üre artar
b. Kanda amonyak düşer
c. Kanda CO2 düşer
d. Kanda üre artar
e. Kanda amonyak artar


128. Fenilketonürili hastada ilk 24 saatte görülmeyen bulgu hangisidir? (Eylül 92)
a. Kanda fenillkatik asit
b. Guthrie testi pozitifliği
c. FeCl3 testi pozitifliği
d. 10 mg üzeri fenilalanin
e. İdrarda fenil piruvik asit artışı

129. Akut intermittant porfiriada otozomal dominant olarak geçen bir enzim eksikliği sonucu idrarla bol miktarda porfobilinojen ve delta-aminolevulinik asit atılır. Bu hastalıkta aşağıdaki enzimlerden hangisi eksiktir? (Eylül 92)
a. Üroporfirinojen I sentaz
b. Delta-aminolevulinik asit sentaz
c. Ferroşelataz
d. Üroporfirinojen dekarboksilaz
e. Koproporfirinojen oksidaz

130. Barbitürat, sülfonamid ve hekzoklorbenzen porfiriada hem sentezini hangi enzim üzerinden indükler? (Eylül 92)
a. Piruvat dekarboksilaz
b. Ferroşelataz
c. Delta-aminolevulinik asit sentaz
d. Glukuronil transferaz
e. Üroporfirinojen I sentaz

131. Retiküloendotelyal sistem hücrelerinde hemoglobinin yıkılışı sonucu oluşan bilirubin aşağıdakilerden hangisine bağlanarak karaciğere kadar taşınır? (Eylül 92)
a. Albümin
b. Alfa2 globülin
c. Glukuronik asit
d. Sülfat
e. Gamaglobülin

132. Tıkanma sarılığında idrardaki bilirubin hangisidir? (Eylül 92)
a. Serbest bilirubin
b. Biliverdin
c. Ürobilinojen
d. Bilirubin ligandin
e. Bilirubin diglukuronid

133. Hem sentezinde hız sınırlayıcı enzim hangisidir? (Nisan 93)
a. Delta aminolevulinat dehidrataz
b. Delta amino levulinik asit sentetaz
c. Ürobilinojen III kosentaz
d. Ferroşelataz
e. Hiçbiri

134. Safra tuzu oluşumu için gereken amino asitler hangileridir? (Nisan 93)
a. Glutamin-asparagin
b. Alanin-taurin
c. Glisin-taurin
d. Serin-treonin
e. Glutamin-serin

135. Hangisi amino asit metabolizması bozukluğunu göstermez? (Eylül 93)
a. İdrar ve terde anormal koku
b. Letarji
c. Mental retardasyon
d. Düşük doğum ağırlığı
e. Bulantı-kusma


136. Homogentisik asit oksidaz eksikliği olan alkaptonüride hangi amino asit katabolizması bozukluğu söz konusudur? (Eylül 93)
a. Fenilalanin
b. Lösin
c. Tirozin
d. İzolösin
e. Triptofan

137. Aşağıdakilerden hangisi metil grubu transferi yapar? (Nisan 94)
a. Metionin
b. Alanin
c. Lösin
d. Glisin
e. Serin

138. 5-Hidroksiindol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? (Nisan 94)
a. Noradrenalin
b. Asetilkolin
c. Serotonin
d. Kortizol
e. Kallikrein

139. İndirekt bilirubinin direkt bilirubine çevrilebilmesi için hangisine bağlanması gerekir? (Eylül 94)
a. Prealbümin
b. Seruloplazmin
c. Glukuronik asit
d. Albümin
e. Hematin

140. Yenidoğanda kalıtsal metabolizma bozukluğunu düşündürmeyen hangisidir? (Eylül 94)
a. İdrarda redüktan madde varlığı
b. İdrarda koku bozukluğu
c. Gaitada gizli kan
d. Metabolik asidoz
e. Kusma

141. Doğduğunda normal olan üç gün sonra kusma, ensefalopati, beslenememe ve konvülzyon geçirme şikayetleri olan çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? (Eylül 94)
a. Üre siklusu defekti
b. Kistik fibrozis
c. Galaktozemi
d. Glikojen depo hastalığı
e. Fenilketonüri

142. Albinizm’de hangi enzimin eksikliği söz konusudur? (Nisan 95)
a. Tirozinaz
b. Triptofan hidroksilaz
c. Dopa dekarboksilaz
d. Homogentizik asit oksidaz
e. Fenilalanin hidroksilaz

143. Alkaptonüri’de aşağıdakilerden hangisinin idrarla atılımı artar? (Nisan 95)
a. Melanin
b. Fenil asetik asit
c. Homogentisik asit
d. Fenil piruvik asit
e. Fenil laktik asit

144. Akraba evliliğinden olan, kardeşi daha önceden ölmüş ve 15 günlük erkek bebekte kusma, letarji, konvülzyon gelişiyor. Laboratuvar bulgularında kanda amonyak, idrarda orotik asit seviyesi yüksek bulunuyor. Hastada asidoz saptanmıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 95)
a. Sitrülinemi
b. Ornitin karbomoil transferaz eksikliği
c. Orotik asidüri
d. Galaktozemi
e. Fenilalanin hidroksilaz eksikliği

145. Kas kasılması için yedek enerji kaynağı olarak kullanılan hangisidir? (Eylül 95)
a. Piruvat
b. Laktat
c. Kreatin fosfat
d. Fosfoenolpiruvat
e. Gliserol 3-fosfat

146. Karaciğer harabiyetini ölçen enzim hangisidir? (Eylül 95)
a. Aldolaz
b. Amilaz
c. Transaminaz
d. Asit fosfataz
e. Tripsin

147. Mental gerilik, mikrosefali, seboreik cilt lezyonları, konvülzyon geçirme, açık saç rengi ve mavi göz aşağıdaki metabolik bozuklukların hangisinde görülür? (Eylül 95)
a. Kistik fibrozis
b. Hurler sendromu
c. Mukolipidoz
d. Fenilketonüri
e. Albinizm

148. Hiperammonemili, kusma-letarjisi olan ve konvülzyonları görülen asidotik bebekte en olası tanı hangisidir? (Nisan 96)
a. Galaktozemi
b. Mastositoz
c. Fenilketoüri
d. Neonatal hepatit
e. Organik asidemi

149. Safra asiti safra salgısında hangisiyle beraber bulunur? (Nisan 96)
a. Askorbik asitle birlikte
b. Glisin ve taurinle konjuge halde
c. Kolesterol esterleri halinde
d. Serbest safra asiti olarak
e. Glukuronik asit ile konjuge halde

150. Aşağıdaki amino asitlerin hangisinin dekarboksilasyonu sonucu vazodilatatör bir ajan oluşur? (Nisan 96)
a. Histidin
b. Arjinin
c. Glisin
d. Glutamin
e. Aspartat

151. Melatonin hangi bezden salınır ve hangi amino asitten sentezlenir? (Nisan 96)
a. Hipofiz - Fenilalanin
b. Hipofiz – Tirozin
c. Pineal bez – Fenilalanin
d. Pineal bez – Triptofan
e. Pineal bez – Tirozin

152. Hangi enzim serbest amonyağı bir organik bileşiğe dönüştüren reaksiyonda yer almaz? (Eylül 96)
a. Glutamin sentetaz
b. Arjininosüksinaz
c. Karbamoil fosfat sentetaz
d. Alanin transaminaz
e. Ornitin transkarbamoilaz

153. Hangi metabolik hastalıkta idrar bekletilince koyulaşır? (Eylül 96)
a. Sistinozis
b. Homosistinüri
c. Galaktozemi
d. Alkaptonüri
e. Akça ağaç şurubu idrar hastalığı

154. Hangisi sekonder safra asitidir? (Eylül 96)
a. Kolik asit
b. Kenodeoksikolik asit
c. Deoksikolik asit
d. Glikokolik asit
e. Taurokolik asit

155. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi bebekler için esansiyeldir? (Nisan 97)
a. Triptofan
b. Lizin
c. Lösin
d. İzolösin
e. Histidin

156. Aşağıdakilerden hangisi fenilketonüride idrarda görülmeyen maddedir? (Nisan 97)
a. Fenilasetil glutamin
b. Fenilasetat
c. Fenilpiruvat
d. Fenilizotiyosiyanat
e. Fenillaktat

157. Kastan karaciğere en fazla amonyum taşıyan amino asit hangisidir? (Nisan 98)
a. Alanin
b. Glutamin
c. Glutamik asit
d. Aspartik asit
e. Glisin

158. Alkaptonüride oksidasyona uğramayan hangisidir? (Nisan 98)
a. Tirozin
b. Homogentizik asit
c. Metionin
d. Homosistein
e. Sistein

159. Hangi amino asit katekolamin sentezinde görev alır? (Nisan 98)
a. Fenilalanin
b. Triptofan
c. Tirozin
d. Histidin
e. Metionin


160. SSS’de inhibitör nörotransmitter olarak görev yapan hangisidir? (Nisan 98)
a. Gama aminobütirik asit
b. Serotonin
c. Glutamat
d. Alanin
e. Triptofan

161. Aşağıdakilerden hangisi kasta kimyasal enerjiyi hazır olarak mekanik enerji üretmek için depolanır? (Eylül 98)
a. Glikojen
b. ATP
c. Fosfokreatin
d. Fosfogliserol
e. ADP

162. Histidin verilmesi sonucunda idrarda formiminoglutamik asit artışı hangisinin eksikliğinde görülür? (Eylül 98)
a. B12 eksikliği
b. Piridoksin eksikliği
c. C vitamini eksikliği
d. Folat eksikliği
e. Biotin eksikliği

163. Aşağıdakilerden hangisi erişkinler için esansiyel bir amino asittir? (Eylül 98)
a. Serin
b. Valin
c. Prolin
d. Sistein
e. Arjinin

164. Tek basamakta vazodilatatör bir maddeye dönüştürülebilen amino asit hangisidir? (Eylül 98)
a. Histidin
b. Tirozin
c. Arjinin
d. Glisin
e. Treonin

165. Bazı amino asitlerin hücreye taşınmasında rol oynayan bileşik hangisidir? (Nisan 99)
a. Glutatyon
b. Karnitin
c. KoA
d. Malonik asit
e. Folat

166. Aktivitesi için kalsiyum gereken sindirim ezimi hangisidir? (Nisan 99)
a. Pepsin
b. Rennin
c. Elastaz
d. Tripsin
e. Kimotripsin

167. Triptofan hangi nörotransmitterlerin öncülüdür? (Nisan 99)
a. Dopamin
b. Noradrenalin
c. Gama aminobütirat
d. Serotonin
e. Asetil KoA


168. Hemoglobin sentezinin öncül amino asiti hangisidir? (Nisan 99)
a. Tirozin
b. Triptofan
c. Sistein
d. Metionin
e. Glisin

169. Amino asitlerden hangisinin metabolizması yağ asitlerinin beta oksidasyonu ile benzerlik gösterir? (Eylül 99)
a. Dallı zincirli amino asitler
b. Nötral amino asitler
c. Asidik amino asitler
d. Bazik amino asitler
e. Aromatik amino asitler

170. Hangisi sonucunda zimojen enzimler aktif enzimlere dönüşür? (Nisan 2000)
a. Substrat bağlama
b. Kısmi proteoliz
c. ATP ile aktivasyon
d. Defosforilasyon
e. Enzimatik fosforilasyon

171. Ubikuitinin temel görevi nedir? (Nisan 2000)
a. Isı şok proteini
b. Hücre membranı kan grubu antijeni taşınması
c. Ökaryotlarda protein yıkımı
d. Steroid hormon reseptörü
e. Kahverengi yağ dokusu mitokondrisinde ısı regülasyonu proteini

172. Amino asitlerin membranlardan geçişi hangisi aracılığı ile olur? (Eylül 2000)
a. Transaminazlar
b. Gamaglutamil transferaz
c. Transpeptidaz
d. Alkalen fosfataz
e. Kreatin kinaz

173. Nitrik oksit sentezi hangi amino asite bağlıdır? (Eylül 2000)

a. Arginin b. Prolin c. Glutamin d. Aspartat e. Glisin

174. Ketojenik esansiyel amino asit hangisidir? (Eylül 2000)

a. Lizin b. İzolösin c. Fenilalanin d. Metionin e. LösinCEVAPLAR

1. D; 2. B; 3. A; 4. C; 5. D; 6. A; 7. A; 8. E; 9. C; 10. D; 11. C; 12. D; 13. C; 14. E; 15. A; 16. E; 17. B; 18. D; 19. B; 20. C; 21. A; 22. B; 23. E; 24. A; 25. B; 26. C; 27. E; 28. C; 29. A; 30. C; 31. A; 32. E; 33. B; 34. C; 35. D; 36. C; 37. A; 38. C; 39. C; 40. C; 41. A; 42. A; 43. C; 44. B; 45. C; 46. C; 47. D; 48. E; 49. B; 50. A; 51. D; 52. D; 53. D ; 54. C; 55. E; 56. D; 57. A; 58. B; 59. C; 60. A; 61. C; 62. D; 63. B; 64.A; 65. A; 66. B; 67. D; 68. E; 69. A; 70. B; 71. C; 72. B; 73. A; 74. ENÜKLEİK ASİTLER İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ TUS SORULARI


175. Hücrede en kısa ömürlü nükleik asit türü aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Mitokondri DNA’sı
b. mRNA
c. tRNA
d. rRNA
e. Çekirdek DNA’sı

176. Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin tRNA’sı yoktur? (Eylül 87)
a. Prolin
b. Hidroksiprolin
c. Lizin
d. Fenilalanin
e. Arginin

177. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü DNA replikasyonunda yer alır? (Nisan 88)
a. 5’-ATP, 5’-CTP, 5’-TTP ve RNA polimeraz
b. DNA kalıp, DNA polimeraz, DNA ligaz
c. 3’-ATP, 3’-GTP, 3’-CTP, 3’-UTP ve DNA polimeraz
d. 3’-dATP, 3’-dCTP, 3’dTTP, 3’dGTP ve RNA polimeraz
e. DNA kalıp, RNA polimeraz, polinükleotid fosforilaz

178. İnsanda pürin nükleotidlerin yıkımı ile ortaya çıkan son ürün aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 88)
a. Amonyak
b. Üre
c. Ksantin
d. Ürik asit
e. Karbondioksit

179. tRNA’sı olmayan amino asit hangisidir? (Nisan 88)
a. Prolin
b. Hidroksiprolin
c. Fenilalanin
d. Arginin
e. Serin

180. Hangisi pürin yıkımının son ürünüdür? (Eylül 88)
a. Kreatinin
b. Ksantin
c. Üre
d. Amonyak
e. Ürik asit

181. DNA’da pürin yerine pirimidin gelmesine ne ad verilir? (Nisan 90)
a. Transdüksiyon
b. Translasyon
c. Transversiyon
d. Delesyon
e. İnversiyon

182. Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özel bölümüne bağlanarak etki eden enzimdir? (Eylül 91)
a. DNA ligaz
b. DNA polimeraz
c. RNA polimeraz
d. Ekzonükleaz
e. RNA ligaz

183. Gut hastalığında aşağıdaki bileşenlerden hangisinin kandaki miktarı artar? (Eylül 91)
a. Ürik asit
b. Kreatinin
c. Ksantin
d. Hipoksantin
e. Üre

184. Prokaryot hücrelerde mRNA’nın başlangıçtaki kodonuna bağlanan amino açil tRNA hangisidir? (Eylül 92)
a. Glisil tRNA
b. N formil glisil tRNA
c. Lizil tRNA
d. N formilmetionil tRNA
e. Metionil tRNA

185. Hangi enzim eksikliği hiperürisemiye yol açar? (Eylül 93)
a. Adenozin deaminaz
b. Ksantin oksidaz
c. Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz
d. Amino fosforibozil transaminaz
e. Fosforibozil pirofosfat sentetaz

186. DNA’daki AGC’nin t-RNA’daki antikodon karşılığı hangisidir? (Eylül 93)
a. TCG
b. UCG
c. AGC
d. TGC
e. UGC

187. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde hipoürisemi olur? (Nisan 94)
a. Ksantin oksidaz
b. Ornitin dekarboksilaz
c. Glukoz 6-fosfataz
d. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
e. Karbamoil fosfataz

188. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal pirimidin metabolizması bozukluğudur? (Nisan 95)
a. Gut
b. Ksantinüri
c. Adenozin deaminaz eksikliği
d. Orotik asidüri
e. Lesch-Nyhan sendromu

189. Alfa-amanitin hangisinin sentezini inhibe eder? (Nisan 95)
a. Protein
b. Nükleik asit
c. m-RNA
d. DNA
e. RNA

190. 5’-AATGGC-3’ olan kalıp DNA’nın m-RNA olarak karşılığı nedir? (Nisan 95)
a. 5’-CCAUUT-3’
b. 5’-TTACCU-3’
c. 5’-GGUAAU-3’
d. 5’-UUACCG-3’
e. 5’-GCCAUU-3’

191. Ksantin oksidaz eksikliğinde aşağıdakilerden hangisinin düzeyi düşük bulunur? (Eylül 95)
a. Kreatinin
b. Ürik asit
c. Glukoz
d. Albümin
e. Kolesterol

192. Lesch-Nyhan sendromunda aşağıdaki enzimlerden hangisi eksiktir? (Nisan 96)
a. Adenozin fosforibozil transferaz
b. Ksantin oksidaz
c. Pürin nükleozid fosforilaz
d. Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz
e. Adenozin deaminaz

193. Erime noktası absorbans değeri grafiği aşağıda verilen 5 çeşit DNA’dan hangisinin guanin ve sitozin içeriği en fazladır? (Eylül 96)

x y z p t
absorbans
değeri
erime noktası oC
a. x
b. y
c. z
d. p
e. t

194. Bir türden izole edilen DNA’da yapılan yapılan bir inceleme sonucu DNA’daki baz içeriğinin A=T, G=C kuralına uymadığı görülmüştür. Bu DNA için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Nisan 97)
a. Çembersel çift heliks halindedir
b. Mitokondriden izole edilmiştir
c. Ökaryotik hücre kaynaklıdır
d. Tek iplikli bir zincirden oluşmuştur
e. Lineer çift heliks halindedir

195. Nitrat, nitrit, nitrozamin gibi nitröz asit oluşturan bileşikler DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Nisan 97)
a. Timin dimerlerinin oluşumu
b. CG AT dönüşümü
c. Urasil dimerlerinin oluşumu
d. Bazların deaminasyonu
e. Fosfodiester bağlarının yıkımı

196. DNA üzerinde kesim yaparak yapışkan uçlar meydana getiren enzim aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 97)
a. DNA polimeraz
b. Terminal transferaz
c. DNA bağımlı RNA polimeraz
d. DNA helikaz
e. Sınırlayıcı endonükleaz

197. Ürik asit aşağıdakilerden hangisinin katabolizması sonucu oluşur? (Nisan 98)
a. Pirimidin
b. Pürin
c. Asetil KoA
d. Lipid
e. Gliserofosfat


198. Aşağıdakilerden hangisinin peptid bağlarının oluşumunda ribozomlar görev yapmaz? (Eylül 2000)

a. Glutatyon b. ADH c. İnsülin d. Anjiyotensin II e. Renin

25. Proteinlerin post-translasyonel modifikasyonuna örnek olmayan hangisidir? (Eylül 2000)
a. Fosforilasyon
b. Glikozilasyon
c. İntronların çıkarılması
d. Zimojen endoproteazlar
e. HidroksilasyonCEVAPLAR

1. B; 2. B; 3. B; 4. D; 5. B; 6. E; 7. C; 8. C; 9. A; 10. D; 11. C; 12. C; 13. A; 14. D; 15. C; 16. E; 17. B; 18. D; 19. E; 20. D; 21. D; 22. E; 23. B; 24. A; 25. C.

VİTAMİNLER İLE İLGİLİ TUSTA ÇIKMIŞ SORULAR


199. İntrinsik faktörle birleşerek ileumdan emilen aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Demir
b. Siyanokobalamin
c. Kalsiyum
d. Folik asit
e. Yağda eriyen vitaminler

200. Diyetle inaktif formda alınan ancak vücutta önce karaciğerde daha sonra da böbrekte aktif hale getirildikten sonra hedef dokuda etkisini gösteren vitamin hangisidir? (Eylül 87)
a. Vitamin E
b. Vitamin A
c. Vitamin D
d. Vitamin K
e. Riboflavin

201. Vitamin B12 yetmezliğinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. Transkobalamin
b. Hidroksikobalamin
c. Transferin
d. Folik asit
e. Metilkobalamin

202. Pellegra hastalığında eksik olan aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87)
a. B1
b. Niasin
c. B6
d. B7
e. B12

203. Aşağıdakilerden hangisi psödotümör cerebri nedeni değildir? (Eylül 88)
a. Yüksek doz vitamin A
b. Yüksek doz vitamin B
c. Menarş
d. Addison hastalığı
e. Düşük doz vitamin A

204. Yalnız anne sütüyle beslenen 6 aylık bebek kasılmalarla getirildiğinde ilk önce ne düşünülür? (Eylül 88)
a. Menenjit
b. Febril konvülzyon
c. Hiponatremi
d. Hipoglisemi
e. Vitamin D eksikliği tetanisi

205. Aşağıdakilerden hangisi tek karbonlu birimlerin aktarılmasında rol alır? (Eylül 88)
a. Tiamin
b. Piridoksal fosfat
c. Tetrahidrofolik asit
d. Biotin
e. Pantotenik asit

206. İntrinsik faktör aşağıdaki vitaminlerden hangisinin ince bağırsaktan transportu için gereklidir? (Eylül 88)
a. Tiamin
b. Riboflavin
c. Piridoksin
d. Biotin
e. Kobalamin

207. Vücuda inaktif alınıp önce karaciğer sonra böbrekte aktif forma dönüşen vitamin hangisidir? (Nisan 89)
a. D vitamini
b. K vitamini
c. Niasin
d