Pazar , Temmuz 21 2019
Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Sayıştay 1. Dairesi sadece uzman hekimlere icap nöbeti verilebileceği şeklindeki tespitin yanlış olduğuna karar verdi.

Resim

Sayıştay 1. Dairesi, Sağlık kurumlarında çalışan personel ile uzman hekimlerin icap nöbetine ilişkin önemli bir karar verdi. Başkanlık, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine bakarak, sadece uzman hekimlere icap nöbeti verilebileceği şeklindeki tespit doğru olmadığına karar verdi.

İşte Sayıştay 1. Dairesinin 2017/10728 tarihli görüşü

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Uzman Hekim unvanını taşımayan personele icap nöbeti ücreti ödenmesi sonucu kamu zararına yol açıldığı iddia edilmektedir.

İcap nöbetinin kapsamına ilişkin açıklamaya 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan ve 13.01.1983 tarihli ve 17927 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin nöbet türlerine ilişkin 42 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre "A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur." Madde sadece uzman hekimlerin icap nöbeti tutabilecekleri sonucuna ulaştırabilecek bir düzenleme içermektedir.

İcap nöbeti tutacaklara verilecek ücret ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesinde;

"(Ek: 23/2/1995 - KHK-547/10 md.; Değişik: 21/1/2010 - 5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle: 2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

(Değişik tablo: 27/3/2015-6639/10 md.)

Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 150

b)Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu

mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı

personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135

c) Diş tabibi ve eczacılar 120

ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 90

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75

e) Diğer personel 55

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.(1)

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır." hükmüne yer verilerek sadece uzman hekimlere değil "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel" in tamamına icap nöbeti ücreti ödenmesine cevaz verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesi ilk olarak 23.02.1995 tarihli ve 547 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ile ihdas edilmiş olup maddenin ilk halinde icap nöbeti ücretine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

21.06.2005 tarihli ve 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesine, "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30'u tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek icap nöbeti toplam süresi, aylık yüzyirmi saati geçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında döner sermaye bütçesinden ödenir." hükmü eklenerek "sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline" icap nöbeti ücreti ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin yasalaşma süreci incelendiğinde yasa teklifinin " Sağlık kurum ve kuruluşlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günleri veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, branş veya icap nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullandırılmayan kurum personeli" nin tamamına icap nöbeti ücreti ödenmesini öngördüğü, ancak TBMM de ki görüşmelerde sadece "sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli" ni kapsayacak şekilde daraltmaya gidildiği görülmektedir.

21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi yeniden düzenlenerek "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez." Hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı genişletilerek " İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel" in tamamına icap nöbeti ücreti ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, "sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla" düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Kanunun bu açık hükmüne karşın, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin nöbet türlerine ilişkin 42 nci maddesinde yer alan düzenlemeden hareketle, sadece uzman hekim unvanlı personele icap nöbet ücretinin ödenebileceği, diğer personele ödenemeyeceği iddia edilemez.

Bu itibarla, ... Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde fiilen icap nöbeti tutan personele icap nöbeti ücreti ödenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından ilişikli herhangi bir husus bulunmadığına,
Kaynak :Memurlar.Net
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
arzthamburg yazdı:
23.01.2019 - 20:07:11
güzel karar, suistimal edilme ihtimaline karşı çerçevesi iyice belirlenmeli
bir grup torpilli personel,memur için sözde icap işleri yaratılıp yeni bir kazanç kapısı oluşturulma riski var
Sayıştay denetçileri ne güne duruyor? Bu suistimale göz yuman amiri bir tarafından sallandırırsın kimse yapamaz bu tür işleri. Çalıştığım kurum senenin her günü denetlenmekte. Utanmasalar baktığım hastaları bile denetleyecekler.

Denetleme işlerinin siyasetten uzak ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması kamuda adalet getirir. :wink:
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
her yandal uzmanlık öğrencisi bilir ki evet uzmanlar/hocalar icapları aralarında paylaşsa da 30 gün boyunca 7gün 24 saat ilk aranan ve gerçek icapçıyı ancak çok gerekirse rahatsız eden aslında biziz. 4 aydır toplam 4 gece deliksiz uyumamışımdır. ama maddi karşılığa gelince ı ıh.
yandalcıların da icap parası alması lazım
Kullanıcı avatarı
Simurg yazdı:
28.01.2019 - 15:12:15
uzman hekim dışı icap tutan personele verilen ucretleri kesmıslerdı.. bu karar ile artık onlar da ucret alabilecegı ıcın ozellıkle kucuk ılcelerdeki ıcaplar duzelecektır.
Personel derken. Doktor dışı kişiler mi icap tutuyordu.. Ben anlamadım.
Kullanıcı avatarı
Pearlyy yazdı:
30.01.2019 - 22:16:46
Simurg yazdı:
28.01.2019 - 15:12:15
uzman hekim dışı icap tutan personele verilen ucretleri kesmıslerdı.. bu karar ile artık onlar da ucret alabilecegı ıcın ozellıkle kucuk ılcelerdeki ıcaplar duzelecektır.
Personel derken. Doktor dışı kişiler mi icap tutuyordu.. Ben anlamadım.
davaya sebep olan karar hekimdışı icap tutan personele ödeme yapılmayacagı dır. Buna itiraz ederek icap nöbeti tutan personele ödeme kapısı yenıden acıldı..

ilçelerde adli nöbet tutan yada personel yetersizliği nedeniyle icap yazılan ebe hemşire laborant vs için haklarını alabilme imkanı doğdu