Doktorca Haberin Adresi...
Kullanıcı avatarı
Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi.

Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen, sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesinin yolunu açan maddeler iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak hareketiyle bugün TBMM'de kabul edildi.

TBMM'de görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddeler eklendi:

MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır."MADDE 3 - 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer lan "Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında" ibaresi "Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar hariç)" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı," ibaresi ile "başhemşirelerde yüzde 200'ünü," ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkranın altıncı cümlesi ile maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur."

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ödeme tutarları bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. "

"Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye gelirlerinin yüzde kırkını aşamaz. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağandışı durumlarda Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'sine kadar artırılabilir."

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.

"Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.""MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "410'u" ibaresi "770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.""Madde 5 - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde gerçekleştirilen ödenek aktarma işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenen ödenek aktarmalarına ilişkin sınırlamalara tabi değildir.'""MADDE 7 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu," ibaresi "Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı," şeklinde değiştirilmiştir."
Hep sağlık bakanlığı merkez teşkilatı diye geçiyor. Üniversitelerle dalga geçiyorlar resmen. Üniversiteye ödeme falan vermiyorlar. Planlarını yaptılar ve meclisten hızlıca geçirdiler. Üniversiteler ses çıkaramasın diye. Onaylayanlar üniversite hastanelerinin sonunu getirdiler.
anladığım kadarıyla;

madde 2; hekimlerin emekliliğine yansıyacak düzenleme. buna göre, ''bugünün parasıyla'', YAKLAŞIK olarak bir uzman hekim 7k, pratisyen hekim 6k emekli maaşı alacak. ortalama 3 bin lira zam var.

madde 3; döner sermayenin esasları üzerine düzenlemeler yapılmış. çok anlamadım açıkçası.

madde 4; işte maaşlara zam olarak yansıyacak madde bu. kabaca sabit dönerler iki katına çıkıp merkezi bütçeye aktarılıyor.

madde 5 ve 7 da bizimle ilgili değil gibi. merkezi bütçeye oluşacak ek yük için düzenleme ve çeşitli müdürlüklerdeki personellerin kadro ibareleri güncellenmiş.


yine söylüyorum BENİM ANLADIĞIM: emekli maaşı + sabit dönere iyi bir iyileştirme yapılmış. performansa dokunmazlarsa geçici olarak güldürür.
Solak_Doktor yazdı:
02.12.2021 - 01:18:50
Önceden ek ödeme bir pratisyen için ne kadardı ne kadar oldu?
Asistan olarak mesela ben hocam bu ay 2881 lira sabit aldım hocam. 2220 +KHK farkı altında. Buradaki 2220 = enyüksekdevletmemuru aylığı (1708)* katsayı(1,8 yani yüzde 180) * yüzde27gelirvergisivedamga (0,7222) Yılbaşından sonra 2021 ikinci altı ay da enflasyonun yüzde 10 olacağını hesaba katarsak ve katsayının 180den 450ye çıkacağını hesaba katarsak ve vergiyi çıkarırsak sabit 7-7,5 arası oluyor hocam. Biraz fazla oldu ama anlamadım. Bir yerde hata mı yaptım acaba. Eğer bu kadar sabit verirlerse performans hayatta vermezler.
https://www.aa.com.tr/tr/politika/sagli ... di/2436045


Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine aktarılmasına bağlı olarak döner sermaye gelirlerinden harcama yapılabilecek alanlara ilişkin belirleme yapılması öngörülüyor. Ayrıca üniversite hastanelerinde görevli personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Buna göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 45'i ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılacak. şeklinde yazıyor.

Yani hastane yönetimi masraf çıkarıp sabit, sağlık bakanlığındaki hekimlere göre daha az yatırılacak.
En son Drmd34 tarafından 02.12.2021 - 02:32:52 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.