Perşembe , Ağustos 13 2020
Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 41
Kullanıcı avatarı
Devlet memurlarının rapor ile ilişkili durumları 29.10.2011/28099 sayılı resmi gazetede yayımlanan "DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte bizi ilgilendiren maddeleri paylaşıyorum. Kırmızı ile yazdığım kısımlar benim açıklamalarımdır.

Buna göre;

MADDE 5- (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır. "yani sgk ile anlaşmalı özel hastanelerde rapor alınabilir ve bu raporlar onay olmadan geçerlidir."

(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. "sgk anlaşması olmayan özel hastane veya muayenehaneden alınan raporlar 10 güne kadar sgk anlaşmalı devlet veya özel hastane hekimi tarafından, 10 günü geçenler yine anlaşmalı kurumlardaki sağlık kurulunca onaylanması gerekir."


(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. "bu madde maalesef doktorları yakından ilgilendiriyor."

(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. "toplamda tek seferde 10 gün verilebilir, işe başlanmadan 10 gün daha verilebilir"


(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır. "maddede 2 seferde 20 gün rapor verilmiş olan kişiye 3. kez rapor vermek için gerekli şartlar belirtiliyor. Bu raporun kabul edilmesi için doktorun yapması gereken nakle engel durumun belirtilmesi ve sağlık müdürlüğünde gönderilen kurulun bunu onaylaması gerekir."

(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. "farklı zamanlarda en fazla 40 gün tek hekim raporu olabilir. üzeri için kurul gerekir."

(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.

(2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.


(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. "bu maddede sadece bu yönetmelikte yukarıda açıklanan kurallara uygunluktan bahsediyor. Yani amir ben bu raporu kabul etmiyorum sen hasta değilsin diyemez. Örneğin üçüncü kez tek hekim raporu alan kişi bu raporu kurula götürmeden amire verirse amir bu maddeyi uygular."

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. "mesai saatinde şehir dışında bulunan bir memur oradan rapor alamaz. yıllık iznini şehir dışında geçiren memur alabilir."

(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır. "amir memurun hasta olmadığını ve gereksiz rapor verildiğini düşünüyorsa bile rapor devam eder. Amir bu raporu kestiremez. Hakem hastaneye sevk eder ve bunun için yolluk yevmiye öder."

Yıllık izinde hastalık raporu alınması

MADDE 8- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. "yani 20 gün izin kullanan memur izninin 5. günü 10 gün rapor alırsa yine baştaki 20 günlük izni bitince göreve başlar."

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır. "yıllık izindeki raporlu geçirilen süreler sonradan yıllık izin olarak tekrar kullanılabilir."
En son dr_demirci tarafından 02.12.2013 - 15:41:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
ahduz yazdı:çok güzel yazı olmuş. teşekkürler paylaşım için. acaba evlilik durumu, yakın akrabanın vefatı gibi durumlarda yıllık izin haricinde izin alınabilir mi
10 gün evlilik izni var, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümlerinde 7 gün izin var
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
drberze yazdı:merak ediyorum abime veya kaçıncı dereceye kadar akrabalarıma rapor vermemde sıkıntı doğar..
herkese rapor verebilirsiniz

 #2714024  gönderen bsonbahar
 03.12.2013 - 13:08:54
1 defada tek hekim kac gun rapor verebilir, 10 mu? yanlismi yorumluyorum.

Re:

 #2714028  gönderen bsonbahar
 03.12.2013 - 13:12:24
birde memura ust uste rapor olmaz derdi hep buyuklerimiz, bu dogrumudur, 10 gun rapor verdik diyelim son gune kontrol yazmadik bitiminde ise baslamadan tekrar rapor verilebilirmi?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 41