Fakülteler arası ders notu paylaşım platformu
Kullanıcı avatarı
#1266449 gönderen L_Lawliet
11.04.2011 - 21:10:32
Ders 1

- Çalıştığı tarafın karşısına gövdeyi baktıran kas hangisidir?
- M. obliquus externus abdominis.

- Hangisi arka mediastende bulunmaz?
- Timus.

- Hangisi burun boşluğuna açılmaz?
- Ductus parotideus.

- Hangisi ekstrahepatik safra yolu değildir?
- Ductus deferens.

- Aşağıdaki kaslardan hangisi commissura labiorum’u aşağıya çeker?
- M. depresor anguli oris.

Mimik kaslarının siniri fasyaldir. Ductus paratideus m. buccinator’ü deler. Willis halkasına a. cerebri media katılmaz. Ulnar sinir felcinde parmaklar arasında bir cisim tutulamaz. N. musculocutaneus felcinde ön kola fleksiyon yaptıran kas m. brachioradialis’tir.

Pilica vocalis’lere abdüksiyon yaptıran, rima glottidis’i açan m. cricoarytenoideus posterior’dur. N. laryngeus recurrens’le uyarılmayan larinks kası m. cricothyroideus’tur. Columna vertebralis 33 vertebradır, 26 kemiktir. Yerle temas eden tarsal kemik calcaneus’tur. Spermiyumların taşındığı kanallar: SEVEn UP (Seminifer tubul, epididimis, vas deferens, ejakülatör duktus, üretra, penis).

Kaburgalarda bulunmazlı soruların (angulus kostası olmayan, tuberculum kostası olmayan, sulcus kostası olmayan, crista capitis costa’sı olmayan) cevabı 12 ve 11’dir. Kaburgalarda en’li soruların (en kısa kaburga, en yassı kaburga, en horizontal kaburga, en geniş kaburga, en keskin kavisli kaburga) cevabı 1’dir. Kalın bağırsaklarda bulunmazlı soruların (pilica semilunaris, mezenter, teniae coli) cevabı rektumdur. Boyun bölgesinden bir anatomik yapının vertebral seviyesi sorulursa C6, torakal bölgeden bir anatomik yapının vertebral seviyesi sorulursa T4, abdominal ya da lumbal bölgeden bir anatomik yapının vertebral seviyesi sorulursa L2 ya da L1 [C6 T4 L2 (1)]. Larinks C6’da trakea olur, farinks C6’da özofagus olur, n. laringeus recurrens’ler C6’ta larinks’e girer, a. carotis communis’teki kan akımını kesmek için kompresyon yapılan tuberculum caroticum C6’dadır.

Üst ve alt mediastinumun seviyesi T4’tür, bifurcatio trakea T4’tedir, v. azigos v. cava superior’a T4’te dökülür, mediastinal plevralar T4’te temas eder, aorta ascendes T4’te arcus aorta olur, arcus aorta T4’te aorta thoracica olur. Duodenum L2’de jejenum olur, radix mesenteri L2’de karın arka duvarına tutunur, splenik ven ve superior mezenterik ven L2’de birleşerek portal ven olur, medulla spinalis seviyesi L1-L2 arasıdır. Epidermisin tabakaları: Can Lazımlığı Görünce Sütü Bırakır (Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale). Dermisin tabakaları: Rp (Stratum retikülaris, stratum papillare). Diz ekleminin medialinde pes anserinus denilen kaz ayağını oluşturan kaslar: GalataSaray Süper Takım (Gracilis, Sartorius, SemiTendinosus).

M. omohiyoideus’un siniri ansa cervicalis’tir. Hiyoit kemiğin üstündeki kaslar: Doğudaki iller, Diyarbakır (Digastricus), Siirt (Stylohiyoideus), Gaziantep (Geniohyoideus), Mardin (Mylohyoideus). Hiyoit altı kaslar: Karadeniz’de limanı olan şehirler, Trabzon (thyrohyoideus), Ordu (omohyoideus), Samsun (sternohyoideus), Sinop (sternothyroideus). HLA B27 antijeni pozitif olan hastalıklar: PAIR (Psöriyazis, Ankilozan spondilit, İnflamatuvar bağırsak hastalığı, Reiter sendromu). Psammoma cisimciklerinin bulunduğu kanserler: PSaMM [Papiller karsinom (tiroit), Seröz kistadenokarsinom (over), Menenjiyom, Mezotelyoma].

Rotator cuff kasları: SItS (Supraspinatus, İnfraspinatus, teres minör, Subscapularis).

Ders 2

Bacağa fleksiyon yaptıran kas uyluktadır. Ön kola fleksiyon yaptıran kas koldadır. Bir ekstremite parçasındaki kas bir sonraki ekstremite parçasının hareketiyle ilgilidir. Ön kol kasları el ve parmak hareketleriyle ilgilidir. Gövdede pelvis kasları uyluğun hareketi, uyluktaki kaslar bacak hareketi, bacaktaki kaslar ayak ve parmakların hareketiyle ilgilidir.

Gövdenin ön tarafındaki kaslar ve üst ekstremitenin ön tarafındaki kaslar fleksördür. Arka tarafındaki kaslar ekstensördür. Ekstremitelerin iç tarafındaki kaslar addüktör ve/veya iç rotatordur, dış tarafındaki kaslar abdüktör ve/veya dış rotatordur. Pektoralis majör kası kola fleksiyon yaptırır, bu kas kolun iç tarafında, öyleyse addüktördür, eğer yaptırıyorsa iç rotasyon yaptırır. Pektoralis majör kola fleksiyon, addüksiyon, iç rotasyon yaptırır.

M. latissimus dorsi arkadadır, kola ekstensiyon yaptırır. Kolun iç tarafındadır, addüktördür, eğer yaptırıyorsa iç rotatordur. M. latissimus dorsi kola ekstensiyon, addüksiyon, iç rotasyon yaptırır. M. sartorius pelviste önden başlar, uyluğa fleksiyon yaptırır. Diz ekleminin medialinde pes anserinus’ta sonlanıyor. Bacağa iç rotasyon yaptırır.

M. tensor fascia lata bacağın dışında fasya cruriste sonlanır, bacağa dış rotasyon yaptırır. Uyluk ve bacağın önündeki kaslar ekstensör, uyluk ve bacağın arkasındaki kaslar fleksördür. Uyluk bacağa, bacak ayağa hareket yaptırır. Bacağın ekstensörü uyluğun ön tarafındaki quadriceps femoris’tir. Bacağın fleksörü uyluğun arkasındaki kaslardır.

Bir ekstremite parçasının gövdeden ayrılması abdüksiyon, gövdeye yaklaşması addüksiyondur. Sirkumdiksiyon dairesel harekettir, omuz (art. humeri) ve kalça (art. coxa) ekleminde yapılır. Dorsal fleksiyon ayağın ekstensiyonu, plantar fleksiyon ayağın fleksiyonudur. Ayağın ekstensör kasları bacağın önünde, ayağın fleksör kasları bacağın arkasındadır. Supinasyon dış rotasyondur, supinasyonda ulna ve radius birbirine paraleldir.

Pronasyon iç rotasyondur, pronasyonda radius ulna’yı üstten çaprazlar. Oppozisyon, el başparmağının diğer parmak pulpalarına değdirildiği harekettir. Oppozisyonun tersi repozisyondur. Eversiyon, ayağın lateral kenarının dışa bakmasıdır. Eversiyon iç rotasyondur. İnversiyon dış rotasyondur.

İnsan iskeleti 206 kemikten oluşur. Yenidoğanda 270-300 civarındadır. İskelet iki parçadan oluşur: Appendiküler iskelet (ekstremite), aksiyal iskelet (gövde). Aksiyal iskelet 80 kemik, appendiküler iskelet 126 kemiktir. Her bir ekstremitenin kemik sayısı 30’dur.

30 X 4 (ekstremite) = 120 kemik. 4 (Üst ekstremiteleri gövdeye birleştiren clavicula ve scapulalar) + 2 (alt ekstremiteleri gövdeye bağlayan birer coxa) = 6 kemik. Toplam 126 kemik. 22 (kranyum) + 6 (orta kulaktaki malleus, incus ve stapes) = 28 kemik (baş iskeleti). 28 (baş) + 26 (columna vertebralis) + 1 (hiyoit kemik) + 25 (torakstaki 1 sternum ve 24 kaburga) = 80 kemik.

Columna vertebralis 26 kemikten oluşur. 24 tanesi hareketli vertebradır. 7 servikal, 12 torakal ve 5 lumbal vertebra. 1 sakrum ve 1 coccyx. Vertebra gövdeleri arasında 23 tane disk vardır, çünkü atlas’la axis arasında disk yoktur.

33 tane vertebra vardır, çünkü sakrum 5 tane sakral vertebranın füzyonundan, coccyx de 4 tane koksigeal vertebranın füzyonundan oluşur. Kranyum 22 kemikten oluşur. 8 tane nörokranyum, 14 tane viserokranyum kemiği vardır. 6 ortak kulak kemikçiği (malleus, incus, stapes) + 22 kranyum = 28 baş iskeleti. Tendonlar içinde bulunan susamsı (sesamoit) kemikler, tendonların yıpranmasını önler ve tendonların insersiyum açılarını büyüterek hareketin daha güçlü yapılmasını sağlar.

Sesamoit kemiklerin periosteumları yoktur. Vücudun en büyük susamsı kemiği patelladır. Fabella, m. gastrocnemius’un caput laterale’sinde bulunan sesamoit kemiktir. Fabella sendromu, fabellada dejeneratif ve inflamatuvar değişiklikler sonucunda ağrı olmasıdır. Üst ekstremite kemikleri: Clavicula, scapula, humerus, ulna, radius ve el kemikleri.

Clavicula, 10 yaşın altındaki çocuklarda ve doğum sırasında en çok kırılan kemiktir. Clavicula’nın en zayıf yeri 1/3 dış ve 1/3 orta parçalarının birleşme yeridir. Clavicula kırıldığı zaman bu bölgenin derin duyusunu taşıyan n. supraklavikularis’in dalları sıkışır ve kalıcı boyun ağrılarına yol açar. İskelette ossifikasyona (kemikleşmeye) başlayan ilk kemik klavikuladır. Kan üretiminin ilk başladığı kemik klavikuladır.

Klavikula kırmızı kemik iliği içeren bir kemiktir, ama cavitas medullaris’i (ilik boşluğu) yoktur. Incisura scapula’nın bir ligamentle uçları birleştirilir ve incisura scapula delik hâline gelir. Bu delikten n. suprascapularis geçer. N. suprascapularis kola abdüksiyonu başlatan kasın (m. supraspinatus) siniridir. Scapula’sının üst kenarında kırık olan bir hasta koluna abdüksiyon başlatamıyorsa n. suprascapularis yaralanmıştır.

Processus coracoideus (karga gagası şeklindeki çıkıntı) plexus brachialis’in anestezisinde kullanılan bir anatomik işarettir. Processus coracoideus’a insersiyo yapan kas m. pectoralis minor’dür. Processus coracoideus’tan başlayan kaslar m. coracobrachialis ve m. biceps brachii’nin caput breve’sidir. Scapulaya tutunan kaslar: Levator scapula, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, romboideus major, romboideus minor, latissimus dorsi, serratus anterior, trapezius, deltoideus, triceps brachii, biceps brachii, coracobrachialis. M. pectoralis major ve m. brachialis scapula’ya tutunmaz.

Humerus’un iki tane çıkıntısı vardır (tuberculum minus, tuberculum majus). Crista tuberculi minoris ve crista tuberculi majoris bu tüberküllerden başlar. Tuberculum minus ve tuberculum majus’a rotator cuff kasları tutunur. Tuberculum minus’a m. subscapularis tutunur (insersiyo yapar). İki tüberkül arasında oluk (sulcus intertubercularis) vardır.

The lady between two majors (iki ergen arasında bir bayan) = Pectoralis major ve teres major arasında latissimus dorsi. Crista tuberculi majoris ve minoris’e pectoralis major ve teres major, aradaki sulcus intertubercularis’e latissimus dorsi insersiyo yapar. Sulcus intertubercularis’ten m. biceps brachii’nin caput longum’unun tendonu geçer. M. pectoralis minor ve m. biceps brachii humerus’a tutunmaz.

Ders 3

Humerus’un collum chirurgicum’unun kırıklarında en sık zedelenen sinir n. axillaris’tir. Humerus cisim (gövde) kırığında yaralanma riski en yüksek olan sinir n. radialis’tir. Humerus’un en zayıf yeri collum chirurgicum’dur. Humerus gövdesi kırığı olan bir hastada kırık bölgede kanama varsa kanayan arter a. profunda brachii’dir. A. profunda brachii n. radialis’le birlikte seyreder.

Ulnar sinirin en çok görülen nöropatisi medial epikondil kırığıdır. Medial epikondilin arkasında sulcus nervi ulnaris’te n. ulnaris seyreder. Medial epikondil kırıkları ulnar sinire zarar verir. Radyal sinirin en çok görülen nöropatisi humerus gövdesi kırığıdır. Humerus’un suprakondiler kırıklarında n. medianus ile a. brachialis zarar görür.

Walkman’ın iskemik kontraktürünün en sık nedeni humerus’un suprakondiler kırığıdır, çünkü humerus’un suprakondiler kırıkları brakial artere zarar verir. Brakial arterdeki kan akımını bozar. Bu da ön koldaki fleksör kasların beslenmesini bozar. İskemiye bağlı nekroz olur, nekrozun sonucunda fibrozis olur. Fibrozisin sonucunda kontraktür olur.

50 yaşın üzerindeki özellikle postmenopozal kadınlarda en sık görülen kırık Colles kırığıdır. Colles kırığı, el ekstansiyondayken palmar yüz üzerine düşülmesi sonucu radyus’un distal ucunun kırılmasıdır. Smith kırığı (reverse Colles), el fleksiyondayken dorsal yüz üzerine düşülmesi sonucu radyus’un distal ucunun kırılmasıdır. Colles’te kırık parça ekstansiyonda kalır. Smith’te kırık parça fleksiyonda kalır.

Çatal deformitesi Colles kırığının radyolojik karakteristik bulgusudur. El bileğinde yer almayan kemik cuboid kemiktir. M. fleksör carpi ulnaris’in tendonu içinde bulunan kemik os pisiforme’dir. Os pisiforme sesamoit kemiktir. Anatomik pozisyona göre proksimal sıra radyal (lateral) taraftan scaphoideum, lunatum, triquetrum ve pisiformedir, distal sıra trapezium, trapezoideum, capitatum ve hamatus’tur.

Sirkteki Leopar Tribüne Pisledi = Scaphoideum, Lunatum, Triquetrum, Pisiforme. Trapezci Trabzonlu Kaptanların Hamsisi = Trapezium, Trapezoideum, Capitatum, Hamatum. Karpal tünel sendromunda n. medianus sıkışır. Karpal tünelin yapısına giren kemikler: Scaphoideum, trapezium, pisiforme, hamatum (sıra başı kemikler). Proksimal sıranın sıra başı kemiği scaphoideum, distal sıranın trapezium. Ulnar (medial) tarafta proksimal sıra başı kemik pisiforme, distalde hamatum.

Canalis ulnaris (Guyon kanalı) pisiforme’yle hamatum arasındadır. Hamatum’un kırıkları ulnar sinire zarar verir. En çok kırılan karpal kemik scaphoittir. Kırıldığı zaman aseptik (avasküler) nekroza yol açan kemikler: Femur başı, scaphoideum, talus başı. Eğer kırık hattı proksimalden geçiyorsa skafoitte de avasküler (aseptik) nekroz olur.

Çıkık (luksasyon ya da dislokasyon) olgularının en çok görüldüğü karpal kemik os lunatum’dur. Lunatum’un çıkıkları n. medianus’a zarar verir. Os pisiforme hiçbir ekleme katılmaz, ama os triquetrum’la indirekt eklem kurar. El başparmağı eklemine (art. carpometacarpalis pollicis) katılan karpal kemik os trapezium’dur. Os coxa’daki çıkıntılar: Spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, spina ischiadica.

Spina iliaca anterior superior’a (SİAS) lig. inguinale, m. sartorius ve m. tensor fascia lata tutunur. Appendiks vermiformis’in lokalizasyonu için kullanılan Mc-Burney noktası SİAS’la umbilikus’u birleştiren çizginin 1/3 dış ve 1/3 orta parçalarının kesişme yeridir. Spina ischiadica’ya lig. sacrospinale tutunur. Spina ischiadica pudental sinirin blokajında kullanılan anatomik bir işarettir. Epizyotomi öncesi spina ischiadica elle vajina duvarından bulunur ve anestezik madde oraya verilir.

Pectineal (Cooper) ligament mesane kaldırma ameliyatlarında kullanılır. Spina ischiadica’ya tutunan ligamentum sacrospinale vajinanın kaldırma ameliyatlarında kullanılır. Oturur pozisyondayken gövde ağırlığı tuber ischiadicum’la yere iletilir. Incisura ischiadica major, spina ischiadica’nın yukarısındaki çentiktir. Incisura ischiadica minor, spina ischiadica’nın aşağısındaki çentiktir. Bu çentikler sakrospinal ve sakrotuberal ligamentlerle foramen ischiadicum majus ve foramen ischiadicum minus (delik) hâline getirilir.

M. obturatorius internus ve n. pudendus foramen ischiadicum minus’tan geçer. N. obturatorius, foramen ischiadicum majus’tan geçmez. Uyluğa dış rotasyon yaptıran ve foramen ischiadicum majus’tan geçen kas m. piriformis’tir. N. pudendus, a. pudenda interna ve v. pudenda interna hem foramen ischiadicum majus hem de foramen ischiadicum minus’tan geçer. M. piriformis’in üstündeki delik foramen suprapiriforme, altındaki delik foramen infrapiriforme’dir.

Trapezium pelviste değildir. Linea terminalis yalancı ve gerçek pelvisi ayırır. Yalancı pelvis büyük, gerçek pelvis (doğum pelvisi) küçüktür. Bel bölgesinde hematom (Grey Turner belirtisi) olan bir hastada pelvis kırığı düşünülmelidir. İleum doğum pelvisinin (pelvis minor) yapısına katılmaz. Arkada sakrum ve koksiks, önde yanlarda ischium ve pubis pelvis minor’ün yapısına girer.

Pelvis kırıklarında sık görülen komplikasyon mesane rüptürüdür. Pelvis kırığında bel bölgesinde retroperitoneal kanama olur (Grey Turner belirtisi). Pelvis kırığında inguinal bölgede, skrotumda ve labium majus’larda hematom (Destot belirtisi) olur. Pelvis kırığında perine bölgesinde kelebek (butterfly) benzeri bir hematom varsa üretra yaralanmıştır. Platipelloit pelviste apertura pelvis superior’un (doğum pelvisinin üst girişi) transvers mesafesi büyük ve anteroposterior mesafesi küçüktür.

Platipelloit pelviste vajinal yoldan doğum olamaz, çünkü fetus başı buradan geçemez ve doğum için sezaryen gereklidir. Androit ve jinekoit pelviste doğum olur. Promontoryumdan simfizis pubica’nın arka orta noktasına uzanan mesafe konjugata obstetrika’dır (konjugata vera). Gebelikte bütün pelvis mesafelerinin boyutu değişir, konjugata obstetrika’nın boyutu değişmez. Gebelerde hormonların etkisiyle pelvis mesafeleri artar.

Konjugata vera 11 cm’dir. Promontoryumdan simfizis pubica’nın arka alt noktasına uzanan mesafe konjugata diagonalis’tir. Konjugata diagonalis vajinal tuşeyle ölçülebilen mesafedir ve yaklaşık 12.5 cm’dir. Konjugata diagonalis 9 cm olursa distosi nedenidir, 9 cm’in aşağısında olursa vajinal yoldan doğum olmaz ve sezaryen gerektirir. Proksimal femur kırıklarından subtrochanterik ve intertrochanterik kırıklar ekstrakapsülerdir.

İntrakapsüler kırıklar aseptik nekroz yapar. En çok görülen intrakapsüler kırık subcapital kırıktır. Fossa poplitea’daki yapıların yüzeyelden derine (arkadan öne) doğru sıralanışı şöyledir: N. tibialis, v. poplitea, a. poplitea. Femurun distal ucunun kırıklarında ya da diz ekleminin çıkıklarında en derinde yer aldığı için a. poplitea risk altındadır. Tibial sinir nadir yaralanan bir sinirdir.
Kullanıcı avatarı
#1266469 gönderen L_Lawliet
11.04.2011 - 21:33:39
N. peroneus (fibularis) communis alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir. N. fibularis (peroneus) communis fibulanın boynunu dolanır. Bir şöfor dizini dayar ve uyur. Uyandığında ayağı düşmüştür. Buna sebep olan sinir n. fibularis communis’tir.
Kullanıcı avatarı
#1266485 gönderen L_Lawliet
11.04.2011 - 21:45:13
N. fibularis communis, fibulanın proksimal kırıklarında (fibula başı, fibula boynu kırıklarında) yaralanan sinirdir. Ligamentum patella tuberositas tibia'ya tutunur. Osgood-Schlatter hastalığı en çok görülen traksiyon apofizitidir. Özellikle 11-14 yaşında, çok bisiklete binen, koşuşturan adölesan çocuklar ve atletizmle uğraşanlarda görülür. Quadriseps femoris kasının sürekli çalışmasına bağlı ligamentum patella'nın tutunduğu tuberositas tibia üzerindeki mikro kırıklardır.

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir